Rozkosze nocy” Sylvia Day

Posted on

     
     Sylvia Day to amerykańs­ka pis­ar­ka japońskiego pochodzenia. Wydała wiele powieś­ci eroty­cznych na całym świecie, w różnych gatunkach lit­er­ac­kich. Pra­cow­ała m.in dla amerykańskiego wywiadu wojskowego. Jej książ­ki częs­to są nagradzane i cieszą się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Osiągnęły wielomil­ionowe nakłady.
     Cza­sem chce­my oder­wać się od szarej codzi­en­noś­ci, zro­bić coś sza­lonego, dokon­ać zmi­an we włas­nym życiu.. To właśnie nocą nasze wyobraże­nia nabier­a­ją wyraźnych ksz­tałtów. Przenosimy się w świat fan­tazji i marzeń. W snach decy­du­je­my się na rzeczy, na które nigdy nie poz­wo­lilibyśmy sobie w rzeczy­wis­toś­ci. Cza­sem przy­chodzą kosz­mary, które nie dają nam spoko­jnie spać, zagłębi­a­ją się w nasze myśli, wycią­ga­ją nasze obawy, wywołu­ją panikę, skrada­ją się w naj­ciem­niejszych zaka­markach naszej podświado­moś­ci.. A co by było gdy­by u bramy naszych snów stanął strażnik, który będzie strzegł naszych spoko­jnych, sen­nych marzeń? Który nie poz­woli wedrzeć się na nasze tery­to­ri­um czarnym chmurom, kosz­marom, które nieustan­nie chcą nas dręczyć?
     Lyssa Bates ma prob­le­my ze snem. Lekarze nie zna­ją przy­czyn kosz­marów, które męczą kobi­etę. Wysyła­ją ją na bada­nia, przepisu­ją tablet­ki, jed­nak lecze­nie nie przynosi oczeki­wanych rezul­tatów. Lyssa z dnia na dzień traci siły, zmęcze­nie psy­chiczne daje jej się we zna­ki.. Pod­czas snów przenosi się do ciem­nego pomieszcza­nia, do którego chcą wtargnąć obce isto­ty. Dziew­czy­na nie chce ich wpuś­cić do środ­ka, nieustan­nie wal­czy z kosz­mara­mi. Pewnego razu o zmierzchu , między jawą a snem pojaw­ia się Aidan Cross, który ma za zadanie speł­ni­ać marzenia kobi­et. Wycz­er­pana Lyssa wpuszcza go do ciem­nego pomieszczenia… Co się dzieje później? Niez­na­jomy okazu­je się nieziem­skim uwodzi­cielem i świet­nym kochankiem. Speł­nia fan­taz­je kobi­ety, sta­je się dla niej najbliższą osobą. Nocą, Lyssa czeka, aż poczu­je jego obec­ność a dniem tęskni za swoi­mi marzeni­a­mi sen­ny­mi.. Jak zareagu­je kiedy mężczyz­na zma­te­ri­al­izu­je się w jej drzwiach? Co stanie na przeszkodzie, by kochankowie mogli być razem?
     Książ­ka jest przepełniona erotyzmem i gorą­cy­mi sce­na­mi, jed­nak są one spry­t­nie wple­cione w his­torię, która wcią­ga, spraw­ia, że czytel­nik będzie chci­ał poz­nać jej zakończe­nie. Powieść intrygu­je, czy­ta się ją szy­bko. Pier­wsze strony książ­ki mnie zadzi­wiły. Zas­tanaw­iałam się o co chodzi, kim są bohaterzy? Dopiero pod­czas przewraca­nia kole­jnych kartek wszys­tko stawało się jasne, nasuwały się odpowiedzi na pyta­nia: Na czym wal­ka dobra i zła, jawy i snu? Książ­ka ma tajem­niczy kli­mat, w sam raz na długie wiec­zo­ry. Autor­ka potrafi stworzyć intrygu­jącą atmos­ferę pełną emocji, spraw­ić, że książ­ka czy­tana jest z zapartym tchem.
http://www.wydawnictwoakurat.pl/