Dieta 5:2 — Samantha Logan

Posted on

dieta 5:2

Dlaczego dieta 5:2 cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem? Przez pięć dni w tygodniu jesz to za zawsze a przez kolejne dwa ograniczasz liczbę przyswajanych kalorii — w przypadku mężczyzn do 600 kcal a kobiety do 500 kcal. Czy to rozwiązanie idealne? Według kobiet, które ją stosowały, efekty przychodzą bardzo szybko i naprawdę są widoczne.

dieta 5:2

Zaglądnijmy do spisu treści

Oczy­wiś­cie, każdy, kto chci­ał­by zacząć swo­ją przy­godę z odży­wian­iem w sys­temie 5:2 powinien przeczy­tać wstęp. Są tam zawarte  infor­ma­c­je, do kogo skierowana jest dieta, na czym dokład­nie pole­ga i dlaczego się sprawdza.. Ale prze­jdźmy do częś­ci, które pewnie okażą się dla Was najbardziej intere­su­jące, czyli do przepisów. Do wyboru mamy poszczególne kat­e­gorie: śni­ada­nia i kok­ta­jle owocowe, sałat­ki, zupy, mięsa i inne pod­sta­wowe źródła biał­ka, rozsądne dodat­ki, propozy­c­je wege­tari­ańskie. Na końcu autor­ka dodała rozdzi­ał spec­jal­ny, który pewnie przy­ciąg­nie Two­ją uwagę — niskokalo­ryczne nagrody oraz słod­koś­ci i przekąs­ki, który­mi moż­na się delek­tować bez poczu­cia winy. Brz­mi kuszą­co? Pewnie, że tak!

dieta 5:2

Dokładny opis każdej potrawy

W każdym przepisie, skład­ni­ki wyp­isane są w słup­kach. Sposób przy­go­towa­nia podzielony jest na poszczególne kro­ki. Jak widać, na powyższym zdję­ciu, pod przepisa­mi zamieszc­zone są rubry­ki z dokład­ny­mi wyliczeni­a­mi odnośnie wartoś­ci odży­w­czej posiłku. Dzię­ki temu wiemy, jaka jest wartość ener­gety­cz­na dania, ile zaw­iera tłuszczów, biał­ka, cukrów czy żelaza.

dieta 5:2

Pizza na śniadanie?

No proszę, piz­za na śni­adanie w diete­ty­cznej książce? Pod­czas diety, zazwyczaj unikamy wszelkiego rodza­ju fast foodów, ham­burg­erów, fry­tek czy pizzy a tutaj taka niespodzian­ka! Spójrz­cie na skład­ni­ki — oto propozy­c­ja inteligent­nego przyrządzenia potrawy. Żału­ję tylko, że do przepisów nie są dołąc­zone zdję­cia. Na pewno były­by dodatkową zachętą, kusiły­by i przy­cią­gały uwagę.

dieta 5:2

Przydatne tabelki

Na końcu książ­ki mamy małe ścią­gi, tabel­ki zaw­ier­a­jące przelicznik wagi i miar obję­toś­ci. Dzię­ki temu, już nie musisz się męczyć, obliczać i zas­tanaw­iać np. ile gramów mieś­ci się w jed­nej szklance.

  dieta 5:2

Dieta 5:2 pozwala na szy­bkie i skuteczne odchudzanie, bez głodowa­nia i obciąża­nia wątro­by. Jeśli poszuku­jesz odpowied­niej dla siebie metody odchudza­nia a jeszcze żad­na Cię nie usatys­fakcjonowała, sięg­nij po książkę Dieta 5:2 Saman­thy Logan, być może jest to to, czego szukasz!

http://sensus.pl