Niepokorna — S.C.Stephens

Posted on

Bez-tytułu1121-512x496211112

 

     Pamięta­cie Bezmyśl­ną? To była pier­wsza część serii, w której przed­staw­ione są losy Kiery (dla przy­pom­nienia zachę­cam do zapoz­na­nia się z recen­zją pier­wszej częś­ci KLIK). Nieste­ty nie udało mi się dostać drugiej częś­ci pt.: Swo­bod­na, ale to nie przeszkodz­iło mi w przeczy­ta­niu częś­ci trze­ciej pt.: Niepoko­r­na, o której dzisi­aj Wam napiszę. Mimo, że nie przeczy­tałam poprzed­niej częś­ci, Niepoko­rną czy­tało mi się przy­jem­nie. Autor­ka wprowadza nas do opowieś­ci o losach bohaterów w taki sposób, że niez­na­jo­mość poprzed­nich częś­ci nie stanowi przeszkody w zrozu­mie­niu treści.

     Niepoko­r­na zaczy­na się w momen­cie, kiedy Kel­lan, jeden z bohaterów książ­ki odnosi sukces. Mimo, że cieszy się on z pop­u­larnoś­ci, wie, że sława przyniesie mu również wiele prob­lemów. Chłopak martwi się o Kierę, która stara się go wspier­ać, jed­nak niek­tóre sytu­acje zaczy­na­ją ją prz­eras­tać. Kel­lan musi spo­tykać się z fanka­mi, udzielać wywiadów, być cią­gle w trasie. Jego dziew­czy­na decy­du­je się mu towarzyszyć, jed­nak los staw­ia przed nimi wiele przeszkód. Kiedy pojaw­ia się możli­wość współpra­cy piosenkarza z pop­u­larną Sien­ną, chłopak nie godzi się od razu. Wie, że jest to ogrom­na szansa dla jego zespołu, jed­nak obaw­ia się, że kiedy jego rozpoz­nawal­ność jeszcze bardziej wzrośnie, może utracić Kierę. Mimo wąt­pli­woś­ci, postanaw­ia spróbować. Robi to dla swo­jego zespołu, przy­jaciół z który­mi jest bard­zo związany. Już na samym początku, po pod­pisa­niu umowy, sprawy zaczy­na­ją się kom­pli­wować. Kel­lan musi mówić i robić to, czego oczeku­je od niego Sien­na i pro­du­cen­ci, a Ci zakazu­ją mu pub­licznego wspom­i­na­nia o tym, że ma dziew­czynę i planu­ją się pobrać. Na domi­ar złego, Sien­na pub­licznie pokazu­je się z Kel­lanem i sugeru­je opinii pub­licznej, że są razem. Ma pow­stać piosen­ka o ich rzekomej, wielkiej miłoś­ci a piosenkar­ka ma udać się w trasę wraz z zespołem Kellana..

     Jak poradzi sobie Kiera ze sławą swo­jego chłopa­ka? Dlaczego Sien­na pub­licznie sugeru­je, że jest z Kel­lanem? Dla sławy? A może chce, żeby zostaw­ił Kierę i to z nią związał swo­ją przyszłość? Czy Kel­lan poz­woli sobą manip­u­lować? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziecie w książce Niepoko­r­na S.C.Stephens.

 
http://www.wydawnictwoakurat.pl/