Królewskie romanse- Leslie Carroll

Posted on

https://czytamysobie.pl/2015/07/13/krolewskie-romanse-leslie-carroll/

 

     Królewskie romanse Leslie Car­rol to książ­ka, która pozwala nam się prze­nieść  na dwory Europy, poz­nać życie królów, dworzan, dzieci par królews­kich. Czy­ta­jąc, mamy wraże­nie, że to nie mogło się zdarzyć naprawdę. Pokonu­jąc kole­jne strony coraz bardziej odd­alamy się od współczes­noś­ci, dzię­ki dokład­nym opi­som może­my wyobraz­ić sobie piękne stro­je i kom­naty.. poz­na­je­my życie królów i królowych, księżniczek i książąt jako oso­by rządzące, niedostęp­ne, wład­cze. Patrzymy na te posta­cie także z innej per­spek­ty­wy, zagłębi­amy się we wnętrze ich duszy, odkry­wamy prag­nienia, uczu­cia, emoc­je, poz­na­je­my ich słaboś­ci, prob­le­my, dylematy. Zaczy­namy zdawać sobie sprawę z tego, że wład­cy Państ­wa nie zawsze są sil­ni, zde­cy­dowani i nieomyl­ni, mają nie tylko zale­ty ale także wady. Są po pros­tu ludź­mi, taki­mi jak każdy z nas.

     Królewskie romanse to książ­ka opa­tr­zona bogatą bib­li­ografią. Autor poda­je liczne fak­ty his­to­ryczne, zna­j­du­je się w niej wiele dat i nazwisk, co dla czytel­ni­ka, który nie intere­su­je się his­torią i podręcznikowy­mi dany­mi, może okazać się bard­zo męczące. Dzieło, na pewno okaże się intere­su­jące dla osób pasjonu­ją­cych się his­torią, dawny­mi dzie­ja­mi, opowieś­ci­a­mi na tem­at rodzin królews­kich. Ta książ­ka daje możli­wość zagłę­bi­enia się, nie tylko w suche fak­ty his­to­ryczne, ale także wydarzenia oso­biste. Autor pisze nie tylko o władzy, ale także namięt­noś­ci, miłoś­ci i pożą­da­niu. Każ­da his­to­ria opisana w Królews­kich romansach ma swo­je potwierdze­nie w doku­men­tach, lis­tach i relac­jach świad­ków spisanych w oso­bistych dzi­en­nikach. Autor poda­je nam dokładne źródła infor­ma­cji, dzię­ki temu mamy pewność, że his­to­ria miała miejsce naprawdę.

     W niek­tóre fak­ty naprawdę trud­no uwierzyć. Królowie mieli liczne romanse, zdradza­li swo­je żony. Bywało, że nawet nie ukry­wali swoich kochanek, utrzymy­wali je, a królowe musi­ały żyć ze świado­moś­cią, że nie są jedyny­mi wybranka­mi króla. Częs­to wład­cy nie mieli zupełnie nic do powiedzenia w sprawach państ­wa, kobi­ety manip­u­lowały nimi, miesza­ły się w sprawy poli­ty­czne. Nierzad­ko uwodz­iły mężczyzn dla włas­nych zysków, żeby żyć w dostatku u boku króla. Królowe nie miały łatwego życia. Jeśli chci­ały zostać u boku wład­cy, musi­ały speł­ni­ać każde ich zach­cian­ki, nawet w wypad­ku choro­by lub złego samopoczu­cia musi­ały ich zabaw­iać i usługi­wać im, a nawet wtedy król w każdej chwili mógł przyprowadz­ić nową kochankę.

     Książ­ka podzielona jest na frag­men­ty, z których każdy opowia­da o innej his­torii. Każdy wład­ca jest dokład­nie opisany, poz­na­je­my jego życie, nawy­ki, a nawet stany emocjon­alne, miłoś­ci, dowiadu­je­my się jak wyglą­dał, na co cier­pi­ał i jak zmarł, zagłębi­amy się w jego pry­wat­ną kore­spon­denc­je. Na końcu, w ostat­nim rozdziale, poz­na­je­my najbardziej nam bliską, współczes­ną opowieść o księ­ciu Williamie, jego codzi­en­noś­ci i życiowych wyb­o­rach. Książ­ka nie jest łat­wa, zaw­iera 607 stron, wyma­ga uwa­gi i kon­cen­tracji pod­czas czytania.

 
http://muza.com.pl/