Dzieci STASI — Ruth Hoffmann

Posted on

Bez-tytułu1121-512x496211112

     STASI to polic­ja poli­ty­cz­na NRD, która obser­wowała, kon­trolowała i szykanowała ludzi we Wschod­nich Niem­czech. Dzi­en­nikar­ka Ruth Hoff­mann, na pod­staw­ie licznych wywiadów i anal­iz postanow­iła pokazać w jaki sposób wpły­wało to na pra­cown­ików ener­dowskiego aparatu bez­pieczeńst­wa oraz na ich rodziny.

     Wystar­czył jeden zły ruch, nieprze­myślane słowo, żeby stać się pode­jrzanym. Każdy musi­ał uważać na to co robi, nikt nie zwierzał się nawet włas­nej rodzinie. Nie było wol­no ufać niko­mu, brat, ojciec lub mat­ka, przy­ja­ciel, dziew­czy­na, chłopak, mąż, żona — każ­da najbliższa oso­ba mogła okazać się donosi­cielem. Nie było wol­noś­ci, ludzie czuli się, jak­by cały czas byli pod obserwacją lub na pod­słuchu. A może tak właśnie było? Nikt nie wiedzi­ał, co go czeka następ­nego dnia.

     Pra­cown­i­cy ener­dowskiego aparatu mieli wszys­tko, pieniądze, poważanie, możli­wość ksz­tałce­nia się. No, może praw­ie wszys­tko. Nie mieli spoko­ju i możli­woś­ci decy­dowa­nia o samym sobie i członkach włas­nej rodziny. Byli zas­traszani, zmuszani do ciągłej pra­cy, która moc­no odd­zi­ały­wała na ich psy­chikę. Nie tylko sami pra­cown­i­cy cier­pieli, również ich rodziny były w ciągłym stra­chu, z obawą o to, co przyniesie kole­jny dzień. Byli stłam­szeni, zas­traszani i nie umieli już nawet wyobraz­ić sobie, że życie może być lep­sze, łatwiejsze. Tylko nieliczni nie poz­wo­lili na to, żeby ktoś za nich decy­dował, próbowali prze­ci­w­staw­ić się, uciec, ale częs­to kończyło się to dla nich karą, więzie­niem a nawet śmiercią.

     Zachę­cam do zapoz­na­nia się z książką Dzieci STASI, pisanej na fak­tach, która opowia­da o losach pra­cown­ików ener­dowskiego aparatu bez­pieczeńst­wa, a przede wszys­tkim o ich rodz­i­nach. To porusza­ją­ca książ­ka, która wraz z pokony­waniem kole­jnych stron przenosi nas do Wschod­nich Niemiec, ukazu­je uczu­cia i emoc­je tłam­szonych, pełnych stra­chu ludzi a zarazem nadziei na lep­sze jutro.

 

 

http://muza.com.pl/