Jak szybko nauczyć się niemieckiego? Deutsch aktuell

Posted on
Deutsch aktuell

 

     Dzisi­aj opowiem Wam trochę o kole­jnym numerze “Deutsch aktuell”, który trafił ostat­nio w moje ręce. Do sięg­nię­cia po mag­a­zyn zachę­cił mnie spis treś­ci, zamieszc­zony na pier­wszej stron­ie. W “Deutsch aktuell” każdy może znaleźć artykuł, który go zain­tere­su­je, to mag­a­zyn wielotem­aty­czny, poruszana jest w nim m.in. tem­aty­ka sportu, kul­tu­ry lub poli­ty­ki. Moż­na poczy­tać także o gwiaz­dach fil­mowych i podróżach.

 

Deutsch aktuell

 

     Tak jak w poprzed­nich mag­a­zy­nach, pod każdym artykułem zamieszc­zono słówka do nau­ki, ułatwia­jące zrozu­mie­nie czy­tanego tek­stu. “Deutsch aktuell” jest dobrym sposobem na naukę, ponieważ łączy ją z poz­nawaniem innych kul­tur, zdoby­waniem infor­ma­cji i czy­taniem na tem­at cieka­wostek. Dzię­ki temu mag­a­zynowi uczymy się i od razu wyko­rzys­tu­je­my wiedzę w prak­tyce, próbu­jąc zrozu­mieć tekst. Dzię­ki temu sposobowi, który zmusza do myśle­nia, nie tylko słówka, ale całe zwroty zosta­ją nam w pamięci.

 

Deutsch aktuell

 

     Poniżej zamieś­ciłam ilus­trację reklam­ową z mag­a­zynu. Zna­j­du­je się na niej książ­ka “144 najczęś­ciej uży­wane niemieck­ie cza­sown­i­ki”. Stwierdz­iłam, że może mi ona pomóc w nauce i postanow­iłam ją sobie kupić. Rzeczy­wiś­cie jest bard­zo przy­dat­na, zaw­iera nie tylko same cza­sown­i­ki, ale także liczne przykłady ich wyko­rzys­ta­nia w zdaniach.

 

Deutsch aktuell

 

     Poniżej przed­staw­iam Wam kolorową ilus­trację, jed­ną z wielu, które zna­j­du­ją się w “Deutsch aktuell”. Dzię­ki takim uroz­maice­niom, czy­ta się przy­jem­nie. Pod­kreślone w tekś­cie słówka ułatwia­ją naukę i zapamiętywanie.

 

Deutsch aktuell

 

http://www.colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html