Próba uczuć” Tina Reber

Posted on
"Próba uczuć" Tina Reber
     Taryn Mitchen to dziew­czy­na, która prowadzi pub na Rhode Island. Jest życie zosta­je wywró­cone do góry noga­mi, kiedy poz­na­je Ryana Chris­tense­na, akto­ra, którego pop­u­larność rośnie z dnia na dzień. Skrom­na dziew­czy­na z tru­dem sobie radzi z ros­nącą rozpoz­nawal­noś­cią swo­jego chłopa­ka. Dziew­czy­na chce spoko­jnego życia, zas­tanaw­ia się jak będzie wyglą­dała jej przyszłość u boku Ryana. Nie chce jego pieniędzy, nie chce dzię­ki niemu stać się sławną. Prag­nie jedynie, żeby jej chłopak pozostał jej wierny i spędzał z nią trochę więcej cza­su. Dziew­czy­na rozu­mie, że Ryan ma zobow­iąza­nia, których musi dopil­nować, wie też, że musi on podróżować, udzielać wywiadów, roz­maw­iać z fanka­mi. Ufa mu, jed­nak pewne sytu­acje zaczy­na­ją ją przerastać..

 

     Jak może czuć się dziew­czy­na, której narzec­zony musi odgry­wać sce­ny łóżkowe z piękny­mi aktorka­mi? Taryn czu­je się bard­zo zagu­biona w wielkim świecie. Nie chce pozbaw­ić Ryana szan­sy na kari­erę a jed­nocześnie wie, że nie może go stracić. Jest da niej zbyt ważny, kocha go i planu­je z nim swo­ją przyszłość.. ale jak tu planować, sko­ro obo­je dużo cza­su spędza­ją “na wal­izkach”, w trasie, na przy­go­towa­ni­ach do kole­jnych nagrań czy wywiadów? Rayan chce osiągnąć sukces, jed­nak braku­je mu pry­wat­noś­ci. W końcu postanaw­ia wprowadz­ić Taryn do “świa­ta sławy”, zachę­ca ją do ode­gra­nia epi­zo­du w jed­nym z filmów. Dziew­czy­na zgadza się, jed­nak nie chce pode­j­mować kole­jnych ról. Ryan kocha Taryn, jed­nak spędza z nią niewiele cza­su. Nie ma nawet chwili spoko­ju, reporterzy cią­gle go nachodzą, nawet przed jego włas­nym domem. Robią zdję­cia przez okna, obser­wu­ją, nad­słuchu­ją. Także życie Taryn sta­je się zagrożone. Dziew­czy­na jest atakowana przez fan­ki Rayana, dosta­je listy z pogróżkami.

 

     Taryn w boku sławnego akto­ra nie zapom­i­na o swo­jej przy­jaciółce, która stara się o rozwód. Z całych sił stara się jej pomóc, pociesza ją i chce być przy niej w trud­nych chwilach. Jak zakończy się ta his­to­ria? Czy Taryn i Ryan będą razem? Zachę­cam do przeczy­ta­nia książ­ki “Pró­ba uczuć” Tiny Reber, która prze­niesie nas w świat sławy, pieniędzy i pop­u­larnoś­ci, przed­stawi zagroże­nia i ukaże sidła, w które może wpaść nie jed­na sława, która prag­nie kari­ery i rozpoznawalności.

 

http://www.wydawnictwoakurat.pl/