Czerwony Golem” Peter Higgins

Posted on

     Peter Hig­gins — wykład­ow­ca lit­er­atu­ry ang­iel­skiej na uni­w­er­syte­tach w Oks­fordzie oraz Ontario. Jego opowiada­nia ukazy­wały się nie tylko w różnych antolo­giach SF, ale także w ” Asi­mov’s Science