Marynarka” Mirosław Tomaszewski

Posted on

 


Marynarka_Miroslaw-Tomaszewski,images_big,5,978-83-7747-974-2

 

     W “Mary­nar­ce” Mirosława Tomaszewskiego akc­ja toczy się w 2005 roku. Poz­na­je­my losy bohaterów, których his­to­rie się przeplatają. 
     Jed­ną z głównych postaci jest Adam — punk o pseudon­imie “Smut­ny”. Przeży­wa on kryzys, nie ukła­da mu się w życiu pry­wat­nym jak i zawodowym, braku­je mu motywacji do dzi­ała­nia. Spo­ty­ka na swo­jej drodze dzi­en­nikarkę Ninę, która daje mu nadzieję, że jeszcze nie wszys­tko jest stra­cone oraz Karo­la, biz­nes­me­na, który ofer­u­je mu pomoc i zatrud­nie­nie. Każdy z bohaterów, których Adam spo­ty­ka na swo­jej drodze ma włas­ną his­torię, własne wspom­nienia, tajemnice.
    Nina to dzi­en­nikar­ka pracu­ją­ca w “Głosie Bał­ty­ckim”. Nie lubi przyz­nawać się do swo­jej pra­cy, chci­ała­by zatrud­nić się w redakcji o więk­szej renomie. Kiedy pojaw­ia się jej szansa i ma w końcu okazję się wykazać i napisać włas­ną książkę, szef, który na początku ofer­u­je jej pomoc, przyp­isu­je sobie zasłu­gi Niny. W jaki sposób bohater­ka poradzi sobie z prze­ci­wnoś­ci­a­mi? W jaki sposób może jej pomóc Adam?
     Karol to szanowany bizmes­men, ma córkę Magdę, która wychodzi za Wit­ka. Karol jest prze­ci­wny związkowi cór­ki, nie ufa jej mężowi. Sprawy kom­p­liku­ją się, gdy dziew­czy­na zachodzi w ciążę. Jaką tajem­nicę skry­wa Witek i w jaki sposób może zaszkodz­ić szanowane­mu bizmesmenowi?
     Jeśli chce­cie dowiedzieć się więcej o bohat­er­ach, ich planach i tajem­ni­cach, zapraszam do lek­tu­ry. Książ­ka zaw­iera ele­men­ty his­to­ryczne, w wyniku ret­ro­spekcji cofamy się do roku 1970 i wraz w bohat­era­mi powracamy do wydarzeń z tam­tych lat. “Mary­nar­ka” Mirosława Tomaszewskiego opowia­da o his­to­ri­ach pełnych intryg, tajem­nic, niewy­jaśnionych sytu­acji. Wydarzenia, które miały miejsce dawno temu, w roku 1970, prześladu­ją bohaterów. Tomaszews­ki pokazu­je nam, że błędy popełnione w przeszłoś­ci trud­no jest napraw­ić i cza­sem całe życie trze­ba borykać się z prob­le­mem, próbu­jąc zapom­nieć o pewnych zdarzeni­ach. W “Mary­nar­ce”, najbardziej poruszyła mnie his­to­ria Karo­la, który w ciągu jed­nej chwili przekreślił całe swo­je życie, jed­nym rozkazem zamienił je w kosz­mar. Z książ­ki wyni­ka, że był dobrym człowiekiem, starał się poma­gać innym, dzielił się pieniędz­mi, które posi­adał, próbował odpoku­tować za swo­je czyny.. ale czy moż­na nazwać “dobrym” osobę, przez którą zginęli inni ludzie? Cza­sem jeden czyn potrafi przekreślić całe życie, a  wtedy nie sposób zagłuszyć wyrzutów sumienia. 
     Warto przeczy­tać “Mary­narkę” Tomaszewskiego, poz­nać his­torię bohaterów, którzy po wielu lat­ach nadal pamię­ta­ją, cier­pią i nawet w ostat­nich chwilach, przed śmier­cią nie potrafią wymazać z pamię­ci obrazów z 1970 roku.
 Zapraszam do odwiedzenia strony auto­ra! KLIK

 

  • Udostępnij