10 sposobów na zwiększenie efektywności

Posted on

CAM04349

     Pewnie poz­nal­iś­cie już wiele tech­nik na zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci. Jedne metody były bardziej skuteczne, inne mniej. Tym razem Leo Babau­ta, autor książ­ki “Zen To Done” przy­chodzi do nas z nowy­mi propozy­c­ja­mi, które mają nie tylko zwięk­szyć efek­ty­wność ale także pomóc nam w utr­wale­niu pewnych nawyków i uporząd­kowa­niu planów dzi­ała­nia. Jaką metodą posługu­je się Leo Babu­ta, żeby pogodz­ić pracę z życiem pry­wat­nym oraz osią­gać sukcesy zawodowe i równocześnie mieć czas dla rodziny?

     

 

 

     Zen To Done jest zbiorem dziesię­ciu nawyków, poma­ga­ją­cych w zor­ga­ni­zowa­niu się, uproszcze­niu włas­nego życia, prze­ję­ciem kon­troli nad swoi­mi sprawa­mi i wykony­wa­niu swoich zadań. Posługu­jąc się tą metodą wcale nie musimy stosować się do każdego z dziesię­ciu nawyków. Wybier­amy te, które są zgodne z naszym stylem życia, które ułatwią nam wykony­wanie dzi­ałań i pomogą w ustal­e­niu porząd­ku, jeśli chodzi o pode­j­mowane czyn­noś­ci. Leo Babu­ta twierdzi, że jeśli chce­my wdrążyć wiele nawyków na raz, nie odniesiemy sukce­su. Trud­no się skupić np. na tym, żeby z dnia na dzień nagle zacząć uczyć się ang­iel­skiego i niemieck­iego, bie­gać i chodz­ić na siłown­ie, a przy tym dbać o dobre odży­wian­ie i wykony­wać inne obow­iąz­ki domowe. Żeby wdrążyć w swo­je życie nawy­ki, najlepiej zacząć od 1–2 nawyków, nie wiej, żeby móc się na nich skupić i nie zniechę­cić się po kilku dniach.

 

10 sposobów na zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci, o których pisze autor:

 1. Kolekcjonuj

2. Przetwarzaj

3. Planuj

4. Dzi­ałanie

5. Prosty, zau­fany system

6. Orga­nizuj

7. Przeglą­daj

8. Upraszczaj

9. Rytu­ały

10. Odkryj swo­ją pasję

 

     W książce “Zen To Done” każ­da meto­da jest omówiona krok po kroku. Dowiadu­je­my się, że najproś­ciej ułożone plany dzi­ała­nia są najbardziej efek­ty­wne, min­i­mal­izm poma­ga uporząd­kować myśli a notes, który powin­niśmy zawsze mieć przy sobie jest sposobem na to, żeby nie zaprzą­tać sobie głowy mniej ważny­mi sprawa­mi, warto notować pomysły, żeby “uwol­nić umysł”. Leo Babu­ta pisze, że dużym błę­dem jest tworzeni na pul­pi­tach fold­erów typu: “różne”, “do przegląd­nię­cia”. Warto od razu seg­re­gować pli­ki, żeby nie pogu­bić się we włas­nych plikach i zapiskach. Autor poma­ga w ustal­e­niu porząd­ku dnia i dobrej orga­ni­za­cji. Uczy prostego sposobu kat­a­l­o­gowa­nia, ksz­tałce­nia w sobie nawyków, zwraca­nia uwa­gi na “prze­jś­cia”, czyli czas pomiędzy wykony­waniem jed­nej czyn­noś­ci a drugiej, który moż­na wyko­rzys­tać na porząd­kowanie i odkładanie przed­miotów na miejsce. Książ­ka “Zen to Done” Leo Babu­ta pod­da­je ciekawe pomysły i poma­ga w stworze­niu włas­nego, indy­wid­u­al­nego sys­te­mu, dzię­ki które­mu może­my lep­iej zor­ga­ni­zować swój czas i dobrze nim dys­ponować, oraz dzi­ałać bardziej efektywnie.

 logo_onepress