Uwięziona — B.A. Paris

Posted on
Uwięziona - B.A. Paris_książka

Uwięziona - B.A. Paris_książka

Ciemność. Amelie nie wie gdzie się znalazła, nie wie kto stoi za porwaniem. Wie jedno: tutaj jest bezpieczniejsza niż w domu, u boku swojego męża. 

Amelie od nas­to­let­nich lat musi­ała sama na siebie liczyć. Kiedy zmarł jej ojciec, postanow­iła wziąć życie w swo­je ręce i uciec, zan­im zin­tere­su­je się nią opieka społecz­na. Nie miała żad­nej bliskiej oso­by, która mogła­by jej pomóc, ale miała plan: rozpocząć nowe życie w Lon­dynie. Począt­ki, po przeprowadzce do obcego mias­ta, nie były łatwe. Znalezie­nie zatrud­nienia i zak­wa­terowa­nia było trud­niejsze, niż jej się wydawało. Na szczęś­cie, na drodze Amelie pojaw­iły się oso­by, które pomogły jej stanąć na nogi. Dzię­ki wpły­wowym przy­ja­ciołom zyskała pracę w redakcji ekskluzy­wnego magazynu.

Nieste­ty, życie w bogactwie i luk­susie niesie za sobą wiele pułapek. W końcu, Amelie sta­je przed życiowym wyborem… a na pod­ję­cie decyzji ma 45 min­ut. Jeszcze nie wie, jak poważne kon­sek­wenc­je pociąg­nie za sobą ta decyzja.

Każdy wybór niesie za sobą konsekwencje…

Uwięziona” B.A. Paris, to nie tylko książ­ka o por­wa­niu, z wątkiem krymi­nal­nym. To his­to­ria o życiowych wyb­o­rach i ich kon­sek­wenc­jach, o wielkiej przy­jaźni i planach na przyszłość. O tym, jak wiele znaczy wyciąg­nię­cie pomoc­nej dłoni dla oso­by, która jest w potrze­bie. O tym, jak łat­wo moż­na dać się omamić i zwieść piękny­mi obiet­ni­ca­mi. To książ­ka o kon­sek­wenc­jach ludz­kich wyborów. 

B.A. Paris kom­plet­nie zaskaku­je fabułą książ­ki. Na począku nie wiemy nic — dlaczego Amelie została por­wana? Kto ją por­wał? Gdzie ją przetrzy­mu­je? Dopiero zagłąbi­a­jąc się w lek­turę poz­na­je­my kole­jne fak­ty, zgłębi­amy his­torię pełną tajem­nic i zwrotów akcji. Taka kon­strukc­ja fabuły spraw­ia, że na rozwikłanie kole­jnych zagadek czekamy z zapartym tchem. Wraz z bohaterką książ­ki, Amelie, poszuku­je­my odpowiedzi na nur­tu­jące nas pyta­nia i odkry­wamy kole­jne ele­men­ty układan­ki. Książ­ka daje ogromne pole dla wyobraźni i do samego koń­ca trzy­ma w napię­ciu. Czy warto przeczy­tać? Zdecydowanie!

Za możli­wość przeczy­ta­nia dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros

  1. ZŁAP MNIELISA GARDNER
  2. CHCĘ TWOJEGO ŻYCIAAMBER GARZA
  3. Z PAMIĘTNIKA POCZĄTKUJĄCEGO PSYCHIATRYADAM STERN