Doskonała — Cecelia Ahern

Posted on
Doskonała - Cecelia Ahern

Doskonała - Cecelia Ahern

 

Czym tak naprawdę doskonałość? Czy osoby piętnujący innych, budzące przerażenie i wprowadzające niepokój, mogą walczyć o to, żeby społeczeństwo było bez skazy? A może sami powinni napiętnować siebie?

Książ­ka Cecelii Ahern Doskon­ała, to kon­tynu­ac­ja opowieś­ci o Celes­tine, dziew­czynie, która musi żyć w doskon­ałym społeczeńst­wie. Czy tak naprawdę jest ono doskon­ałe? Ludzie w nim żyją­cy, martwią się o to, co przyniesie jutro. W każdej chwili mogą zostać pode­jrzani o to, że mają skazę, a w kon­sek­wencji tego, zostać napięt­nowani. Taka oso­ba jest całkowicie wyk­luc­zona ze społeczeńst­wa, żyje w samot­noś­ci, nie ma praw, jest poniżana, nie może jeść wszys­tkiego i robić tego, na co ma ochotę, jest pod stałym nad­zorem. Napięt­nowani to częs­to oso­by, które po pros­tu chcieli pomóc swoim bliskim — spotkała ich za to surowa kara.

Nie pomagaj, bo pożałujesz!

Celes­tine, głów­na bohater­ka książ­ki jest przykła­dem niespraw­iedli­woś­ci, jaka panu­je w społeczeńst­wie. Jako jedy­na pomogła człowiekowi, który był naz­nac­zony i spotkała ją za to surowa kara. Dziew­czy­na nie potrafi tak żyć, chce wal­czyć o swo­je prawa, lecz nie może ufać niko­mu. Każdy napotkany człowiek może okazać się wro­giem, nawet taki, którego do tej pory miała za bliską osobę, której moż­na powierzyć najskryt­sze sekrety.

Tym­cza­sem Celes­tine poz­na­je Car­ric­ka. Chłopak pojaw­ia się w jej życiu właśnie wtedy najbardziej potrze­bu­je wspar­cia i pomo­cy. Kim jest? Czy pomoże bohater­ce wal­czyć prze­ci­wko panu­ją­cym zasadom?

Różne oblicza doskonałości

Książ­ki Cecelii Ahern zmusza­ją do reflek­sji. Czy­ta­jąc, miałam mieszane uczu­cia. Doskon­ałość ma różne oblicza — dla jed­nych jest to brak swo­jego zda­nia i całkowite pod­porząd­kowanie się, a dla drugich praw­da, miłość, życie zgodne z sum­ie­niem. Czy ktokol­wiek z nas może wyma­gać od innych doskon­ałoś­ci, sko­ro dla każdego to słowo może mieć zupełnie inne znaczenie?

Czy władza przed­staw­iona w książce Doskon­ała, może pięt­nować ludzi i wyma­gać od nich bycia ide­al­nym, sko­ro sami spraw­ia­ją ludziom ból? Czy społeczeńst­wo bez ser­ca, które nie udziela pomo­cy innym i jest obo­jętne na krzy­wdy, może być nazy­wane doskon­ałym? Czy oso­by, które zupełnie ze sobą nie roz­maw­ia­ją, uda­ją, że się nie widzą — jed­na z nich jest “ide­al­na” a dru­ga “napięt­nowana”. Tylko, czy tak naprawdę ktoś z nas chci­ał­by żyć w takim “ide­al­nym” świecie z ludź­mi “ide­al­ny­mi” w taki właśnie sposób? Zapraszam do lek­tu­ry. Zachę­cam również do przeczy­ta­nia recen­zji pier­wszej częś­ci, zaty­tułowanej Skaza.

 

wydawnictwo Akurat - Cecelia Ahern - Doskonała

  • Udostępnij