Deutsch Aktuell wydanie specjalne — język niemiecki dla początkujących

Posted on
Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

 

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Zaczynasz swoją przygodę z językiem niemieckim i poszukujesz materiałów, które pomogą Ci w nauce? Trafiony, zatopiony! Mam właśnie przed sobą Deutsch für anfänger, wydanie specjalne Deutsch Aktuell — niemiecki dla początkujących.

Jeśli jesteś na bieżą­co z recen­z­ja­mi na moim blogu, wiesz, że mag­a­zyny do nau­ki języków pojaw­ia­ją się tutaj bard­zo częs­to. Dlaczego? Bo uważam, że to meto­da nau­ki, która pozwala połączyć przy­jemne z pożytecznym — naukę, ze zdoby­waniem intere­su­ją­cych infor­ma­cji, odrobiną humoru, poz­nawaniem ciekawych miejsc i kul­tur. Tem­aty­ka artykułów jest tak rozległa, że każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Od czego zacząć?

Od spisu treś­ci! Deutsch Aktuell nie jest podręcznikiem, przed który trze­ba prze­jść po kolei, od des­ki do des­ki, stop­niowo zwięk­sza­jąc stopień trud­noś­ci i ucząc się coraz to nowszych słówek i coraz bardziej skom­p­likowanych cza­sów gra­maty­cznych. Tutaj to Ty decy­du­jesz, który tem­at Cię intere­su­je i na jaki tem­at masz ochotę w danym momen­cie. Artykuły for­mułowane są prosty­mi zwro­ta­mi, zaw­ier­a­ją pod­sta­wowe słown­ict­wo. Obaw­iasz się, że możesz nie zrozu­mieć czy­tanego tek­stu na początku swo­jej przy­gody z językiem? Martwisz się, że to dla Ciebie zbyt trudne? Nic bardziej myl­nego! Pod każdym tek­stem zna­j­du­je się słown­iczek, w którym możesz znaleźć niezrozu­mi­ałe dla Ciebie słówka i zwroty.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Kolorowa grafika i interesujące fotografie

Jeśli chodzi o oprawę graficzną każdego artykułu, myślę, że nikt nie będzie zaw­iedziony. Spójrz na powyższy rysunek — zna­jdziesz na nim słówka, które z łat­woś­cią zapamię­tasz, dzię­ki grafice — ucz się za pomocą sko­jarzeń. Jak powiedzieć po niemiecku “bard­zo zmęc­zony”? Myślę, że jak tylko pomyślisz o tym sfor­mułowa­niu, zobaczysz oczy­ma wyobraźni powyższy obrazek… niezwyk­le zmęc­zonego chłopca.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Niemieckie wynalazki

Jeden z ciekawszych tem­atów, który może Cię zain­tere­sować to Deutsche Erfind­un­gen, czyli niemieck­ie wynalaz­ki. Zaczy­namy od czy­ta­nia krót­kich infor­ma­cji na tem­at poszczegól­nych wynalazków, przy okazji poz­na­je­my wiele przy­dat­nych słówek. Na pewno przy­jem­niej jest się uczyć języ­ka obcego, kiedy zdoby­wamy przy okazji wiedzę z różnych dziedzin. Plusem jest to, że nie “kujesz” na pamięć listy słówek, tylko poz­na­jesz znacze­nie słów w danym zda­niu — od razu widzisz z czym dane słówko się łączy i jakie ma zas­tosowanie w zdaniu.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Przymiotniki

Coś dla wzrokow­ców, czyli przymiotni­ki podzielone na grupy — każ­da z nich ma swój kolor. Oczy­wiś­cie, tak jak w każdym artykule, słówka są wytłu­mac­zone zaraz pod tabelka­mi. Z wydaniem spec­jal­nym niemiec­ki dla początku­ją­cych, nau­ka od razu sta­je się przyjemniejsza.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Jaki sport wybierasz?

Na pod­staw­ie tem­atu dla sportow­ców lub osób, które chci­ały­by rozpocząć akty­wność fizy­czną, pokażę Wam w jaki sposób tłu­mac­zone są słówka i jak moż­na je szy­bko wyszukać. Przede wszys­tkim są one pod­kreślane w tekś­cie. Zazwyczaj ich wytłu­macze­nie zna­j­du­je się pod tek­stem lub obok niego, na tej samej stron­ie. Słówka są tłu­mac­zone po kolei, więc bard­zo łat­wo za nimi podążać i odszuki­wać je w minisłowniczku.

Deutsch Aktuell wydanie specjalne - język niemiecki dla początkujących

Niemiecki dla początkujących — połączenie różnych metod nauki

Deutsch Aktuell wydawnict­wa Col­or­ful Media to połącze­nie różnych, efek­ty­wnych metod nau­ki. Mnóst­wo grafi­ki i kolorowych obrazków (tak jak na powyższym zdję­ciu) poma­ga w kojarze­niu słówek, tym samym ułatwia­jąc zapamię­ty­wanie. Oprócz tego, tekst zamieszczany jest w punk­tach, kolorowych tabelkach, jest pod­kreślany — ide­al­na meto­da nau­ki dla wzrokow­ców! Artykuły moż­na pobrać w for­ma­cie MP3 — iświet­na meto­da dla słu­chow­ców! Połącze­nie śledzenia tek­stu wzrok­iem pod­czas odsłuchi­wa­nia, pow­tarza­nia za lek­torem lub czy­ta­nia na głos, na pewno przyniesie szy­bkie efekty!

Mag­a­zyn Cię zain­tere­sował? Sprawdź także: Wydanie spec­jalne Deutsch Aktuell