Jak nauczyć się angielskiego? English matters

Posted on

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     Jak nauczyć się ang­iel­skiego? Z Eng­lish mat­ters to łatwe! Dzisi­aj, szy­b­ki przegląd 57/2016 (marzec/kwiecień), mam nadzieję, że masz już swój egzem­plarz? Mój już dawno jest u mnie, nieste­ty dopiero dzisi­aj znalazłam czas, żeby po niego sięgnąć. Czas nadro­bić zaległoś­ci, zabier­am się za czytanie!

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     Oczy­wiś­cie, zaczy­namy od spisu treś­ci. Już na pier­wszy rzut oka zain­tere­sował mnie rozdzi­ał doty­czą­cy kul­tu­ry oraz podróży.

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     Przyzwycza­iłam się do tego, że w każdym egzem­plarzy Eng­lish mat­ters, takie rozdzi­ały opa­tr­zone są kolorowy­mi, przy­cią­ga­ją­cy­mi wzrok ilus­trac­ja­mi. Aż chci­ało­by się tam być!

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     W każdym mag­a­zynie może­my poczy­tać nie tylko o miejs­cach, w które warto się udać ale także o sławnych osobach, aktorach, piosenkarzach. Warto poczy­tać o ich życiu, dowiedzieć się cieka­wostek na ich tem­at. W Eng­lish mat­ters podo­ba mi się to, że artykuły są naprawdę ciekawe i wnoszą wiele ciekawych infor­ma­cji, dzię­ki czemu może­my łączyć naukę ze zdoby­waniem wiedzy z różnych dziew­czyn. Tem­aty­ka jest bard­zo obsz­er­na, więc każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie.

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     To co najbardziej lubię w Eng­lish mat­ters — dodat­ki! Ze strony inter­ne­towej mag­a­zynu, moż­na pobrać arkusz ze słówka­mi, dzię­ki czemu mamy wszys­tkie w jed­nym miejs­cu, więc łatwiej jest uczyć się i pow­tarzać materiał.

 

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     Lubi­cie jeść słod­koś­ci? Jak widać, Eng­lish mat­ters zaw­iera wiele przy­dat­nych infor­ma­cji, które może­my wyko­rzys­tać w życiu codzi­en­nym. W tym numerze, autorzy przy­go­towali dla nas rady doty­czące odży­wia­nia i kil­ka fak­tów na tem­at słodkości.

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

     Zdję­cia, przed­staw­ia­ją pro­duk­ty w taki sposób, że od razu chci­ało­by się po nie się po nie sięgnąć.

 

Jak nauczyć się angielskiego? English matters

 

     Zna­cie mag­a­zyn Vogue? Jeśli tak, może­cie się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy na jego tem­at. To będzie krót­ka lekc­ja his­torii, trochę cofniemy się w cza­sie i dowiemy się, jak dawniej prezen­towały się okład­ki i czy­je wiz­erun­ki na nich zamieszczano.

WP_20160321_013

 

     Autor­ka Katarzy­na Szpotakows­ka zamieś­ciła w swoim artykule 50 wskazówek na tem­at tego, w jaki sposób lep­iej mówić po ang­iel­sku, łatwiej przyswa­jać wiedzę i przeprowadzać kon­wer­sac­je. Pomi­mo tego, że w mag­a­zy­nach Eng­lish mat­ters, poruszanych było już wiele tem­atów, autorom wcale nie braku­je pomysłów, są bard­zo kreaty­wni, potrafią zain­tere­sować zamieszczanym tek­stem i najważniejsze.. wiedzą jak zmo­ty­wować do nauki.

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html