Dziennik przyjaciółek 2!

Posted on

WP_20160321_020

 

     Pamię­tasz, jak pisałam o książce Dzi­en­nik Przy­jaciółek? Dla przy­pom­nienia: KLIK. Tym razem przy­chodzę do Ciebie z nowym wydaniem, oto Dzi­en­nik przy­jaciółek 2! Nowe zada­nia, kole­jne inspirac­je, nowa dawka śmiechu i możli­wość rozwi­ja­nia kreaty­wnego myślenia.

 

WP_20160321_023

 

     Wybrałam dla Ciebie kil­ka zadań, które są zamieszc­zone w książce. Czy masz swo­je zdję­cie sprzed lat? Kiedy ostat­nio zatrzy­małeś się na chwile, żeby wziąć w dłonie album i trochę powspom­i­nać? Właśnie ter­az jest ku temu okaz­ja! Jed­nym z zadań jest znalezie­nie zdję­cia, które przed­staw­ia właśnie Ciebie w wieku 3 lat. Kto wie, może przy okazji zna­jdziesz inne, ciekawe fotografie?

 

WP_20160321_025

 

     Ter­az przenosimy się w świat marzeń i wyobraźni. Zas­tanów się, co byś zro­bił, gdy­byś nagle otrzy­mał czek na 10 000 zło­tych? Myślę, że z tym zadaniem nie będziesz miał problemu!

 

WP_20160321_026

 

     Zrób błot­nego pot­wo­ra i zanurz go w bło­cie! Zadanie wyda­je się mało rozsądne? Może i tak, ale na pewno przy jego wyko­na­niu będzie śmiechu co niemi­ara. Ciekawe jak bard­zo Twój potwór będzie się różnił od pot­wo­ra Two­jej przyjaciółki.

 

WP_20160321_029

 

     Kogo ze znanych postaci chci­ałbyś spotkać? Na pewno przy­chodzi Ci na myśl wiele osób, ale gdy­byś musi­ał wybrać tylko jed­ną z nich? Zas­tanów się kto by to był i jak wyglą­dało­by Wasze spotkanie, może jest jakaś szczegól­na rzecz o którą chci­ałbyś zapy­tać taką osobę?

 

WP_20160321_030

 

     Kupon na odro­bi­e­nie lekcji przez przy­jaciółkę? Niech ona się cieszy, że w książce Dzi­en­nik przy­jaciółek, zamieszc­zono tylko jeden taki kupon. Trze­ba go zachować na czarną godz­inę, kiedy zadanie będzie naprawdę trudne. 😉

 

WP_20160321_031

 

     Czas na trochę ruchu! Zabier­amy dzi­en­nik przy­jaciółek i wyrusza­my w rowerową podróż! Za oknem ład­na pogo­da, świeci słońce, mamy wios­nę! A może by tak zro­bić całą ser­ię takich wycieczek?

 

WP_20160321_032

 

     Jakie owoce lubi­cie najbardziej? Bierze­my do ręki ołówek i rysu­je­my! Być może, wraz z przy­jaciółką, nary­su­je­cie ten sam owoc. A co później? Może sałat­ka owocowa?

 
WP_20160321_033

 

     Lubi­cie prze­bier­an­ki? No to kole­jne zadanie! Zna­j­du­je­my w domu trzy nakrycia głowy. I co ter­az? Może być ses­ja zdję­ciowa a przy tym mnóst­wo śmiechu! Dzi­en­nik przy­jaciółek pozwala rozwinąć kreaty­wność. Myślę, że to książ­ka odpowied­nia dla nas­to­latek, ale nie tylko! Dzię­ki te książce, dorosła oso­ba, może cofnąć się do lat dziecińst­wa, powspom­i­nać, powygłu­pi­ać się, na chwilę się zatrzy­mać i oder­wać od szarej codzi­en­noś­ci. Cza­sem warto, cho­ci­aż na chwilę zrezyg­nować z pędu życia i na chwilę odnaleźć w sobie dziecko, poczuć radość, cieszyć się z małych rzeczy i żyć chwilą!

 

wygraj-ksiazki-ufundowane-przez-wydawnictwo-sensus-448x336