Deutsch aktuell — nauka języka niemieckiego!

Posted on

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

Uczymy się niemieck­iego! Mag­a­zyn Deutsch aktuell 70/215 (9,50 zł). O czym tym razem może­my poczy­tać? O fil­mach i książkach, kul­turze czy podróżach.. jest wiele tem­atów, na które warto wró­cić uwagę. Podo­ba mi się to, że już na pier­wszej stron­ie mamy dokład­ny podzi­ał tem­aty­ki, dzię­ki czemu szy­bko może­my znaleźć to, co w danym momen­cie nas interesuje.

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

Przykład­owe artykuły z mag­a­zynu Deutsch aktuell:

- Gerichte mit Geschichte,
— Schweiz­er Traditionen,
— Fam­i­lien im Wandel,
— Robot­er — Fluch oder Segen?

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

W każdym artykule zna­j­du­je się tłu­macze­nie słówek, dzię­ki które­mu z łat­woś­cią może­my zrozu­mieć czy­tany tekst.

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

Jak widać na powyższym zdję­ciu, trud­niejsze słówka i zwroty są pod­kreślone. Tłu­maczenia zna­j­du­ją się w pod każdym artykułem.

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

Każdy tekst przy­cią­ga uwagę kolorowy­mi obrazka­mi, które zachę­ca­ją do zapoz­na­nia się z tematem.

https://czytamysobie.pl/2015/11/01/deutsch-aktuell-nauka-jezyka-niemieckiego/

 

Lubię uczyć się z Deutsch aktuell, ponieważ umożli­wia mi to nie tylko zapoz­nawanie się z nowy­mi słówka­mi, ale też przy­pom­i­nanie sobie tych, które już znam. A Wy jakie macie sposo­by na naukę języków obcych? Macie swo­je sprawd­zone sposo­by? Woli­cie uczyć się samodziel­nie z podręczników czy może uczęszcza­cie na kursy językowe?

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html