English Matters — nauka angielskiego!

Posted on

nauka angielskiego

 

Kole­jny numer Eng­lish Met­ters i nau­ka ang­iel­skiego sta­je się łatwiejsza! 52/2015 maj/czerwiec (cena: 9,50 zł). Zna­jdziemy w nim artykuły na tem­at ludzi i sty­lu życia, kul­tu­ry i podróży, oraz zwroty kon­wer­sacyjnych, które może­my wyko­rzys­tać w rozmowach.

nauka angielskiego

 

Jak w każdym numerze Eng­lish Mat­ters, także w tym mamy słown­icz­ki z tłu­macze­niem trud­niejszych słówek z artykułu. Dzię­ki temu szy­b­ciej przyswa­jamy wiedzę a nie musimy sami szukać tłu­maczenia, co pozwala nam zaoszczędz­ić czas i skupić na się nauce i zrozu­mie­niu tekstów.

 

CAM06918

 

Oto kil­ka artykułów, które zna­jdziecie w tym numerze:

- BFF — Best Friend Forever
— Daredevils,
— On the Set,
— Texas — Life in the Lone Star State,

 

CAM06927

 

Poniżej zamieś­ciłam frag­ment artykułu pt: Small Talk — Can U Han­dle This? Warto zwró­cić na niego uwagę, ponieważ zna­j­du­je się w nim wiele przy­dat­nych zwrotów konwersacyjnych.

 

CAM06928

 

Co sądzi­cie o tej metodzie nau­ki języ­ka ang­iel­skiego? Dla mnie to dobry sposób na przy­pom­nie­nie słówek i naukę nowych zwrotów, które moż­na wyko­rzys­tać w praktyce.

 

nauka angielskiego

 

http://www.colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html