English Matters — uczymy się angielskiego!

Posted on

English Matters

 

English Matters — dla uczących się języka angielskiego. Przegląd jednego z ostatnich numerów magazynu.

 

Eglish Matters

 

     W tym numerze mag­a­zynu może­my przeczy­tać artykuły z kat­e­gorii sty­lu życia, kul­tu­ry, języków czy podróży.  Każdy z nich napisany jest w sposób intere­su­ją­cy i porusza ciekawe kwest­ie. Dużym ułatwie­niem, dla osób, które dopiero zaczy­na­ją naukę języ­ka ang­iel­skiego, są przetłu­mac­zone słówka z tek­stu, zna­j­du­jące się pod każdym z artykułów. Nowe, trud­niejsze słówka i zwroty są pod­kreślone w tekś­cie, więc łat­wo je zlokali­zować i zapoz­nać się z ich znaczeniem.

 

English Matters

 

     Trud­niejsze słówka są pogrupowane, osob­no do każdego tek­stu. Ułatwia to naukę i zapamię­ty­wanie a artykuły, które po jakimś cza­sie moż­na przeczy­tać ponown­ie, poma­ga­ją w utr­wale­niu zdoby­tych infor­ma­cji i nowych słówek.

 

English Matters

 

     Mag­a­zyn Eng­lish Mat­ters to ciekawy sposób na naukę. Artykuły nie nudzą, dzię­ki kolorowym zdję­ciom i ciekawym tytułom przy­cią­ga­ją uwagę i zachę­ca­ją do zapoz­na­nia się z ich treś­cią. Pon­ad­to, w każdym mag­a­zynie zna­j­du­ją się pod­powiedzi, z jakich książek dodatkowo może­my korzys­tać, żeby uczyć się efek­ty­wnie. Przykład zamieś­ciłam na powyższym zdjęciu.

 

English Matters

 

     Jak widzi­cie powyżej, tekst pisany jest prze­jrzyś­cie a słówka są pod­kreślone. Poniżej zamieś­ciłam przykład­owe frag­men­ty artykułów.

 

English Matters

 

styczeń/luty

50/2015.
Cena: 9,50 zł

 

http://www.colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html