Wiem o Tobie wszystko” Claire Kendal

Posted on
Claire Kendal

 

     Książ­ki Claire Kendal zaskaku­ją i fas­cynu­ją, prz­er­aża­ją i trzy­ma­ją w napię­ciu. Przykła­dem jest “Wiem o Tobie wszys­tko”, która opowia­da o miłoś­ci. Śmiertel­nej. Wyobraź sobie, że ktoś Cię obser­wu­je, zna każdy Twój ruch. Umie przewidzieć jak się zachowasz w danej sytu­acji, wie gdzie udasz się następ­nego dnia, zna grafik Twoich zajęć lep­iej niż Ty sama. Nie masz żad­nej pry­wat­noś­ci. ON na Ciebie patrzy i cały czas za Tobą podąża. Gdziekol­wiek byś spo­jrza­ła, widzisz JEGO twarz. Jesteś zagu­biona i prz­er­ażona. Nie masz do kogo udać się po pomoc..

 

     Tak właśnie czuła się Claris­sa, bohater­ka książ­ki „Wiem o Tobie wszys­tko” Claire Kendal. Każdego dnia budz­iła się z myślą, że ON może już na nią czeka. Czuła się osac­zona i nie miała poję­cia co zro­bić, żeby zostaw­ił ją w spoko­ju, dał jej wol­ność i poz­wolił spoko­jnie żyć. Wystar­czył jeden wieczór, żeby życie Claris­sy odwró­ciło się do góry noga­mi. Znalazła się w nieod­powied­nim miejs­cu i nieod­powied­nim czasie..

 

     Był poniedzi­ałek, 10 listopa­da. Niczego nieświado­ma Claris­sa uda­je się do księ­gar­ni, w której Rafe postanow­ił ucz­cić wydanie swo­jej nowej książ­ki. Dziew­czy­na pije wino, wda­je się w dyskusję z Rafem, a później idzie z nim do łóż­ka.. a to dopiero początek jej prob­lemów. Od tego wiec­zoru ON każdego dnia zakłó­ca jej życie i pozbaw­ia jej pry­wat­noś­ci. Naj­gorsze jest to, że nie docier­a­ją do niego tłu­maczenia dziew­czyny, że nie powinien jej nachodz­ić. ON nie widzi w tym nic złego, już o poranku czeka, by ją odprowadz­ić, chodzi za nią w każde miejsce, przysyła jej prezen­ty, uważa ją za swo­ją włas­ność. Dziew­czy­na nie potrafi poradz­ić sobie z sytu­acją, czy­ta artykuły na tem­at stalkingu i sto­su­je się do rad z broszur. Ignoru­je Rafa, zaczy­na spo­tykać się z innym mężczyzną, cho­ci­aż wie, że cią­gle jest obser­wowana. Dziew­czy­na zaczy­na obaw­iać się, że ON zro­bi jej krzy­wdę. Pewnego dnia w parku Rafe chce zaciągnąć ją do samo­chodu, wbrew jej woli. Dziew­czynie uda­je się uciec, lecz zaczy­na być zas­traszana: otrzy­mu­je jako prezent czarną różę, oraz mag­a­zyny w których wid­nieją pobite dziew­czyny. Jest przeko­nana, że zdję­cia do tych gazet wykon­ał sam Rafe. Dziew­czy­na nie wie gdzie szukać pomo­cy, ON zdążył już zma­nip­u­lować oso­by, na które Claris­sa mogła liczyć.. do tego zaczy­na jej przysyłać zdję­cia z poniedzi­ałkowej nocy, na których jest związana i naga.

 

     Jak zakończy się ta his­to­ria? Czy Claris­sa uwol­ni się od nieprzewidy­wal­nego stalk­era, który zna każdy jej ruch? Co zro­bił z poprzed­ni­mi dziew­czy­na­mi, które Claris­sa widzi­ała w mag­a­zy­nach? Zachę­cam do przeczy­ta­nia wstrząsającego thrillera psy­cho­log­icznego „Wiem o Tobie wszys­tko” Claire Kendal, trzy­ma­jącego w napię­ciu do ostat­niej strony.

 

http://www.wydawnictwoakurat.pl/