Deutsch aktuell” — sposób na naukę języka niemieckiego!

Posted on
Deutsch aktuell

 

     W jed­nym z ostat­nich postów pisałam Wam o pewnym sposo­bie na naukę języ­ka ang­iel­skiego, dla tych co nie widzieli: KLIK.  Ter­az przyszła pora na naukę języ­ka niemieck­iego. Dzię­ki mag­a­zynowi “Deutsch aktuell” moż­na utr­wal­ić słówka, które już znamy, oraz poz­nać nowe zwroty.
 

 

      W “Deutsch aktuell” zna­j­du­je się wiele ciekawych artykułów różnotem­aty­cznych, które są uroz­maicone kolorowy­mi zdję­ci­a­mi, przy­cią­ga­ją­cy­mi uwagę. Dzię­ki temu sposobowi na naukę, nie nudz­imy się pod­czas czy­ta­nia, z chę­cią poz­na­je­my nowe słówka.. w końcu musimy je znać, by zrozu­mieć tekst! 🙂

 

 

 

    Pod każdym artykułem zamieszc­zone są słówka, oraz przy­datne zwroty, które trze­ba przys­woić, żeby zrozu­mieć tekst. Dla ułatwienia, są one pod­kreślone w artykułach.

 

 

     Poniżej zamieś­ciłam jed­ną, przykład­ową stronę, zaty­tułowaną: “Deutsch­land — was guckst du?” Tekst jest napisany prze­jrzyś­cie, najważniejsze frag­men­ty są wytłuszczone.
 

 

     W mag­a­zynie zamieszc­zone są reklamy. Uważa­cie, że to minus? Ja sądzę inaczej. Dzię­ki tym reklam­om dowiedzi­ałam się o różnych kur­sach językowych, oraz książkach i podręcznikach, które mogą pomóc w nauce.
 

 

 W “Deutsch aktuell” jest także miejsce na zada­nia, dzię­ki którym może­my przy­pom­nieć sobie gramatykę.
 Deutsch aktuell

 

      Na powyższym zdję­ciu wid­nieją okład­ki jed­nych z ostat­nich numerów i krót­ki opis (oczy­wiś­cie w języku niemieckim) na tem­at tego, akie artykuły może­my znaleźć w magazynach.
 Deutsch aktuell

 

      “Reise” czy “Arbeit” to tylko przykład­owe zagad­nienia ze spisu treś­ci “Deutsch aktuell”. W tym numerze znalazłam wiele treś­ci, które mnie zain­tere­sowały. Dzię­ki takim mag­a­zynom jak “Deutsch aktuell” może­my się uczyć języków obcych i równocześnie zdoby­wać ciekawe informacje.

 

Deutsch aktuell

 

     Na powyższym zdję­ciu zamieś­ciłam spis treś­ci. Który tem­at wyda­je Wam się intere­su­ją­cy? Co myśli­cie o takim sposo­bie na naukę języków obcych? Podziel­cie się włas­ny­mi sposoba­mi na naukę i utr­walanie słówek i zwrotów. 🙂

 

Deutsch aktuell