English matters” — sposób na naukę języka angielskiego

Posted on

English matters
     Eng­lish mat­ters jest mag­a­zynem dla osób, które uczą się języ­ka ang­iel­skiego lub chci­ały­by rozpocząć jego naukę. To dwu­miesięcznik, po który sięgnęłam w ostat­nim cza­sie, żeby przekon­ać się, czy jest to odpowied­nia meto­da, żeby pod­nieść swój poziom języ­ka ang­iel­skiego, a zarazem nie nudz­ić się pod­czas nau­ki i pow­tarza­nia słówek i zwrotów, z który­mi już wcześniej się zapoznałam.

 

English matters

 

     W mag­a­zynie spodobało mi się to, że zda­nia budowane są w taki sposób, żeby oso­ba początku­ją­ca, która od niedaw­na ma sty­czność z językiem ang­iel­skim, również potrafiła zapoz­nać się z tek­stem. Autorzy artykułów porusza­ją ciekawe tem­aty, które wywołu­ją zain­tere­sowanie czytel­ni­ka, a tym samym chęć zrozu­mienia czy­tanego tek­stu wzras­ta. Kole­jnym zachę­ca­ją­cym do nau­ki ele­mentem są kolorowe obraz­ki i zdję­cia, które przy­cią­ga­ją uwagę i umi­la­ją czytanie.

 

English matters

 

      Pod każdym artykułem w Eng­lish mat­ters wyp­isane są słówka z tek­stu, co ułatwia naukę i pow­tarzanie mate­ri­ału. Są one pod­kreślone w tekś­cie, dlat­ego łat­wo je odnaleźć, w calu zapoz­na­nia się z całym zdaniem. Ja wolę najpierw nauczyć się słown­ict­wa wyp­isanego pod artykułem, a dopiero później przeczy­tać artykuł. Zauważyłam, że wtedy słówka i zwroty bardziej zapada­ją mi w pamięć.

 

English matters

 

Oto przykład­owe frag­men­ty tek­stu oraz zdjęcia:

 

English matters

English matters

 

      W mag­a­zynie Eng­lish mat­ters zamieszc­zonych jest także kil­ka reklam. Zupełnie mi one nie przeszkadza­ły. Dlaczego? Ponieważ przed­staw­ia­ją kole­jne metody na naukę języ­ka, pod­powiada­ją jakie książ­ki i podręczni­ki wybrać do nau­ki, przed­staw­ia­ją książ­ki napisane w języku ang­iel­skim, po które warto sięgnąć. Gdy­by nie te infor­ma­c­je, nie miałabym poję­cia, że jest tyle ciekawych książek, dzię­ki którym moż­na posz­erzać swo­ją wiedzę z zakre­su języków obcych.

 

English matters

 

      Oto kil­ka numerów archi­wal­nych, które zamieszc­zone były na okład­ce Eng­lish mat­ters. Kolorowe okład­ki zachę­ca­ją do sięg­nię­cia po kole­jny numer:

 

English matters

 

      Możli­wa jest prenu­mer­a­ta mag­a­zynów. Sama się nad nią zas­tanaw­iałam. Oczy­wiś­cie, w ofer­cie są również inne mag­a­zyny, nie tylko związane z językiem ang­iel­skim. U mnie, na swo­ją kolej czeka jeszcze jeden w języku niemieckim, który niedłu­go Wam pokażę. Czy mieliś­cie możli­wość zapoz­nać się z którymś z mag­a­zynów napisanych w języku obcym? Jaki to był język i jaki tytuł miał ten magazyn?

 

English matters

 

 

Za możli­wość zapoz­na­nia się z Eng­lish mat­ters dziękuję:

English matters

Szukasz propozy­cji do czy­ta­nia? Sprawdź w księ­gar­ni inter­ne­towej nieprzeczytane.pl