Pisz Pan książkę!” Zbyszek Buczkowski

Posted on
Buczkowski
     
     
     Autor “Pisz Pan książkę!” to Zbyszek Buczkows­ki, którego na pewno mieliś­cie okazję zobaczyć już wcześniej, w fil­mach. Znamy go z “Alter­natyw 4”, “Domu”, “Dnia świra”. Na pewno wielu z Was kojarzy go z seri­alu “Graczykowie”. Sięgnęłam po tę książkę, ponieważ chci­ałam poz­nać Buczkowskiego z trochę innej strony, poza fil­ma­mi. Nie jako postać, która wciela się w daną rolę, a z pry­wat­nej strony. Chci­ałam przekon­ać się, jak wyglą­da życie auto­ra, co sądzi on o swoich rolach, jak zmieniło się jego pode­jś­cie do odgry­wanych ról z per­spek­ty­wy cza­su, jak wyglą­dała jego dro­ga do kari­ery i kulisy sławy. Wszys­tkie odpowiedzi na moje pyta­nia znalazłam właśnie w tej książce.

 

     Tytuł: “Pisz Pan książkę!” niewiele mi powiedzi­ał o treś­ci książ­ki. Patrząc na okład­kę, zas­tanaw­iałam się o czym autor mógł pisać, co miał do przekaza­nia czytel­nikowi. Buczkows­ki w swo­jej książce opowia­da o wydarzeni­ach ze swo­jego życia, od pier­wszych sukcesów, od statys­towa­nia w fil­mach do odgry­wa­nia epi­zodów a następ­nie głównych ról. Zdradza nam sekre­ty zza kulis, opowia­da o zabawnych sytu­ac­jach, które miały miejsce na planie fil­mowym. Czy­ta­jąc, miałam wraże­nie, że autor mógł­by opowiadać bez koń­ca, cią­gle zaskaku­jąc nas nowy­mi his­to­ri­a­mi ze swo­jego życia.

 

     Buczkows­ki jest osobą z dużym poczu­ciem humoru. Cenię sobie pewność siebie, podo­ba mi się, kiedy dana oso­ba wie czego chce, staw­ia sobie cele i upar­cie dąży do ich real­iza­cji. Autor książ­ki bez wąt­pi­enia jest taką osobą, jed­nak w książce, zbyt moc­no przechy­la sza­lę. Każde­mu zdarza­ją się potknię­cia, każdy ma jak­iś sła­by punkt a w tej książce, bohater zawsze wychodzi z opresji. Autor wierzy we własne siły, uważa się za człowieka spełnionego zarówno w życiu pry­wat­nym jak i zawodowym, w pełni korzys­ta z życia, odnosi sukcesy. Czy­ta­jąc, dowiedzi­ałam się, że Buczkows­ki nawet popraw­ia sce­nar­iusze, wszys­tko załatwia. Jest zarad­ny, bez wąt­pi­enia. Przeżył wiele ciekawych przygód — to praw­da, jed­nak nie wspom­i­na o niepowodzeni­ach, a jeśli już, to zaraz obra­ca je na swo­ją korzyść, myśli pozytywnie.

 

     Autor włożył wiele pra­cy, by osiągnąć sukces. Staw­iał sobie cele i dążył do ich real­iza­cji. W książce, przed­staw­ia samego siebie, jako osobę, która zawsze zna­j­du­je właś­ci­we rozwiązanie, wyjś­cie z sytu­acji. Chce, by jego rodz­i­na była szczęśli­wa, a równocześnie chce speł­ni­ać swo­je marzenia. Jego opowieś­ci są bar­wne, ciekawe i pełne humoru. Podziw wzbudza fakt, że potrafi pogodz­ić życie pry­watne i zawodowe. Książ­ka podzielona jest na rozdzi­ały, wzbo­ga­cona jest zdjęciami.

 

http://muza.com.pl/