Zastosowanie Excela..” Wojciech Próchnicki

Posted on
"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki
     “Zas­tosowanie Excela w pra­cy anal­i­ty­ka finan­sowego, spec­jal­isty ds. con­trol­lingu i anal­i­ty­ka sprzedaży” Woj­ciech Próch­nic­ki — to książ­ka podzielona na 15 rozdzi­ałów, w których każdy rozpisany jest na poszczególne podrozdzi­ały z dokład­ną anal­izą przykładów wyko­rzys­ta­nia Excela. Każdy z rozdzi­ałów zaw­iera zdefin­iowanie celu,szczegółowy opis prob­le­mu oraz konkretne narzędzia, pomoc­ne w określonym przypadku.

 

     W pier­wszym rozdziale autor porusza zagad­nie­nie budże­tu firmy hand­lowej, a dokład­niej ustal­e­nia warunk­ów bonusów dla klien­tów. Zamieszcza dokład­ny opis tem­atu, mod­elu sprzedaży i wyników budże­tu. Jako narzędzia anal­izy symu­lacji przed­staw­ia tabelę danych. Kole­jne rozdzi­ały porusza­ją tem­aty miesięcznych pre­mii dla sprzedaw­ców, stosowa­nia tabel przestawnych do anal­izy dużych zbiorów danych sprzedażowych. Woj­ciech Próch­nic­ki przed­staw­ia nam tygod­niowy raport marży brut­to na topowych pro­duk­tach na pod­staw­ie tabel oraz w prezen­tacji graficznej. W kole­jnych rozdzi­ałach książ­ki czy­tamy na tem­at kon­sol­i­dacji tygod­niowych fore­castów sprzedaży, wiekowa­nia należnoś­ci i zobow­iązań czy litów windyka­cyjnych. Uczymy się anal­izy i prog­no­zowa­nia sprzedaży sezonowej, porząd­kowa­nia wpły­wów i wydatków, zaj­mu­je­my się macierzą kosztów trans­portu oraz graficzną prezen­tacją sprzedaży i skład­owych wyniku brut­to na sprzedaży. Dwa ostat­nie rozdzi­ały doty­czą mod­elu wyz­nacza­nia pro­cen­tu upus­tu przy zachowanym poziomie pro­cen­tu marży zamówienia i tworzenia włas­nych funkcji Excela.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

 

     Już po anal­izie spisu treś­ci widz­imy, że książ­ka zaw­iera wiele cen­nych infor­ma­cji, dzię­ki którym pra­ca anal­i­ty­ka finan­sowego czy też anal­i­ty­ka sprzedaży sta­je się łatwiejsza. “Zas­tosowanie Excela..” zaw­iera metody pra­cy z Excelem, które nie tylko ułatwią wykony­wanie zadań, ale także skrócą czas na ich wyko­nanie. Książ­ka zaw­iera spec­jal­isty­czną wiedzę, jed­nak jest ona przekazy­wana jas­no, tłu­mac­zona na wielu przykładach. Autor książ­ki zrozu­mi­ale przed­staw­ia nam zale­ty korzys­ta­nia z Excela i pod­powia­da nam jakich narzędzi uży­wać, żeby pra­ca prze­b­ie­gała sprawniej. Woj­ciech Próch­nic­ki zamieś­cił w swo­jej książce wiele tabel oraz przykładów przed­staw­ionych w sposób obra­zowy i bard­zo szczegółowy, żeby czytel­nik wiedzi­ał dlaczego zas­tosowano daną metodę, w jaki sposób ma to ułatwić pracę i co moż­na zyskać dzię­ki takiemu rozwiązaniu.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

 

     Przed­staw­iłam kil­ka zdjęć z książ­ki, na których moż­na zobaczyć przykład­owe tabele, zamieszc­zone w książce przez autora.

 

     Jak widać na zdję­ci­ach, Woj­ciech Prószyńs­ki na poszczegól­nych rysunkach szczegółowa przed­staw­ia kole­jne kro­ki dzi­ała­nia. Książ­ka pewnie nie okaże się intere­su­ją­ca dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z Excelem. Będzie nato­mi­ast przy­dat­na dla anal­i­tyków finan­sowych, spec­jal­istów ds. con­trol­lingu, anal­i­tyków sprzedaży i innych, którzy częs­to w swo­jej pra­cy korzys­ta­ją z Excela i chcieli­by usprawnić swo­ją pracę z tym programem.

 

"Zastosowanie Excela.." Wojciech Próchnicki

http://onepress.pl/