Czary góralskie — magia ludowa, symbole, wierzenia”

Posted on
 Czary góralskie
     Jeśli chce­cie dowiedzieć się czegoś na tem­at ludowej magii lub pogłębić swo­ją wiedzę w tym tema­cie, zapraszam do przeczy­ta­nia książ­ki pt: “Czary góral­skie” Urszuli Jan­ick­iej-Krzy­wdy i Katarzyny Ceklarz. Autor­ki w swoim dziele zawarły wszys­tko to, co do tej pory rozpros­zone było w licznych cza­sopis­mach, zbio­rach archi­wal­nych i pub­likac­jach. Książ­ka ma postać pewnego rodza­ju encyk­lo­pe­dii. Pod każdą literką z alfa­betu wys­tępu­ją hasła, sym­bole, które z magii ludowej mają duże znacze­nie. Wiele słów, których uży­wamy na co dzień, rzeczy i zjawisk, które może­my zaob­ser­wować i są dla nas czymś nat­u­ral­nym — w wierzeni­ach ludowych mają szczególne znaczenie.

 

     
     
      Przykła­dem może być dziecko, które w książce “Czarny góral­skie” opisane jest jako młody człowiek, który jeszcze nie osiągnął dojrza­łoś­ci i nie ma jas­no określonych cech. Pod hasłem “dziecko” autor­ki opisu­ją nakazy i zakazy jakie obow­iązy­wały w cza­sie ciąży jak i nar­o­dzin niemowlę­cia. Opowiada­ją, jak dziecko po nar­o­dze­niu owi­jano w czys­tą, lni­aną płachtę a następ­nie podawano wszys­tkim domown­ikom do pocałowa­nia, co miało zapewnić mu sym­pa­tię innych. Autor­ki opowiada­ją w jaki sposób dbano o dziecko pod­czas chorób i w jakie mag­iczny sposób moż­na je wyleczyć. Hasła zawarte w książce są szczegółowo, wycz­er­pu­ją­co opisane.
     Przed­staw­ię frag­men­ty książ­ki i układ zamieszc­zonych w niej haseł:

 

Czary góralskie

Czary góralskie

Czary góralskie

 

       Okład­ka “Czarów góral­s­kich” bard­zo mnie zain­try­gowała. Czarne tło, na którym odbi­ta jest dłoń i czer­wone napisy zmusza­ją do sięg­nię­cia po książkę i zapoz­na­nia się z jej treś­cią. Się­ga­jąc po książkę miałam wraże­nie, że kry­je ona tajem­nice, sekre­ty. Infor­ma­c­je przekazy­wane przez autor­ki pod­parte są bogatą bibliografią.

 

Czary góralskie

Czary góralskie

Czary góralskie

 

      Poz­woliłam sobie zamieś­cić kil­ka zdjęć, które są zamieszc­zone w książce. Doda­ją one “Czarom góral­skim” tajem­nic­zoś­ci, zmusza­ją do reflek­sji. Jak widać powyżej, fotografie są niezwyk­le intere­su­jące, patrząc na nie widz­imy naturę, mag­ię i pię­kno. Zdję­cia budzą mieszane uczu­cia, spoglą­da­jąc na nie czu­je­my niepokój, zas­tanaw­iamy co autor zdjęć miał na myśli i jakie mają one związek z czara­mi góral­ski­mi, o których mowa jest w książce. “Czary góral­skie” mają twardą okład­kę, co jest dodatkowym plusem.

 

CAM04986

 

      Wraz z pokony­waniem kole­jnych stron, wierzenia ludowe budz­iły we mnie zain­tere­sowanie, niekiedy zdzi­wie­nie a nawet podziw. Dawniej, ludzie na różne sposo­by tłu­maczyli sobie zachodzące zjawiska, wierzyli w mag­ię i ta wiara poma­gała im przetr­wać, wal­czyć ze stra­chem, obawa­mi, cier­pi­e­niem, choroba­mi. Wierzyli, że nad ludź­mi czuwa­ją duchy, które poma­ga­ją w życiu codzi­en­nym i walce z prze­ci­wnoś­ci­a­mi losu.

&nbsp

Tatrzański Park Narodowy