Niegrzeczne dziewczynki robią karierę” Barbara Schneider

Posted on

     Dlaczego na wyższych stanowiskach pracu­ją głównie mężczyźni? Bywa tak, że kobi­ety są lep­iej wyk­sz­tał­cone, dokład­nie wykonu­ją swo­je obow­iąz­ki, stara­ją się wykony­wać swo­ją pracę jak najlepiej.. Dlaczego więc pozosta­ją daleko w tyle za mężczyz­na­mi, zaj­mu­ją się mniej znaczą­cy­mi zada­ni­a­mi i trud­no im awan­sować? Do tego zara­bi­a­ją mniej, czu­ją się ogranic­zone i w końcu odpuszcza­ją. Co jest nie tak? Co kobi­ety powin­ny zmienić żeby osiągnąć więcej, zdobyć władzę, wzbo­gacić się? Na te pyta­nia odpowia­da nam autor­ka książ­ki “Niegrzeczne dziew­czyn­ki robią kari­erę”, Bar­bara Schneider.
     Kari­era nie opiera się jedynie na kwal­i­fikac­jach i pra­cy. Możesz posi­adać pewne umiejęt­noś­ci, poświę­cać wiele cza­su na powier­zone nam zada­nia, zostawać po godz­i­nach.. Ale jeśli nie wal­czysz o swo­je i nie “pokazu­jesz się” innym, nikt nie doceni Two­jego trudu i nadal będziesz pozostawać w tyle i liczyć na to, że ktoś w końcu dostrzeże Twój wkład i zaan­gażowanie w sprawy fir­mowe. Kobi­ety zazwyczaj wąt­pią we własne siły. Uważa­ją, że jeśli były­by naprawdę dobre w tym co robią, już dawno zostały­by zauważone i odniosły­by sukces. Nie chcą opowiadać o swoich osiąg­nię­ci­ach, boją się, że zostanie to źle przyjęte wśród innych. Zami­ast zacząć dzi­ałać, cier­pli­wie czeka­ją, a w ich życiu nie następu­ją żadne zmi­any.. W końcu odpuszcza­ją. Kandy­dat na wyższe stanowisko powinien być pewny siebie i spraw­iać wrażanie oso­by, która wie czego chce i będzie tego chci­ała równie moc­no za 20 lat. Muszą pokazać, że są sprag­nieni sukce­su. Taką osobę powin­na cechować samodyscy­plina. Bez niej nie sposób podołać niek­tórym wyzwan­iom, które czeka­ją u progu kari­ery. Charyz­ma, zaan­gażowanie i aut­en­ty­czność to cechy, dzię­ki którym oso­ba zarządza­ją­ca wywoła entuz­jazm u innych i zmo­ty­wu­je pra­cown­ików do dzi­ała­nia. Kobi­ety powin­ny być bardziej nastaw­ione na rywal­iza­cję. Pora, żeby wyszły z cienia i pokaza­ły co tak naprawdę mogą zro­bić dla firmy, jak wiele mogą włożyć w jej rozwój. Powin­ny zwró­cić szczegól­ną uwagę na auto­prezen­tację, naw­iązy­wanie kon­tak­tów. Dlaczego nie miały­by chwal­ić się osiąg­nię­ci­a­mi? Tylko w ten sposób mogą zostać zauważone. Warto korzys­tać z pomo­cy coachów, którzy nakieru­ją w pewnych kwes­t­i­ach, pod­powiedzą w jaki sposób dzi­ałać, co robić, żeby efek­ty­wność pra­cy wzras­tała. Zadaniem takiego men­to­ra nie jest podanie gotowego rozwiąza­nia prob­le­mu a zmusze­nie do myśle­nia, zain­spirowanie. Autor­ka książ­ki porusza także tem­at dzieci, jako przeszkody w kari­erze. Czy tak naprawdę jest? Czy dziecko oznacza koniec kari­ery? Pewnie w niek­tórych przy­pad­kach tak właśnie jest. Zosta­ją zwol­nione lub same rezygnu­ją ze swo­jego stanowiska. Są jed­nak kobi­ety, które potrafią pogodz­ić pracę na wysokim stanowisku z obow­iązka­mi w domu. Trze­ba zamienić marze­nie w cel i dążyć do jego osiąg­nię­cia. Żeby dokład­nie go spre­cy­zować najpierw musimy poz­nać samych siebie. 
     Autor­ka książ­ki zamieszcza pyta­nia, dzię­ki którym uświadami­amy sobie czego tak naprawdę chce­my i co jest dla nas ważne. Książ­ka nie jest skierowana wyłącznie do osób, które chcą piąć się na najwyższe szczeble kari­ery i zaj­mować wysok­ie stanowiska. To także pozy­c­ja dla innych, zarówno kobi­et jak i mężczyzn, którzy chcą pra­cow­ać efek­ty­wniej, umieć się zaprezen­tować, oraz obrać pewną drogę, cel, do którego zamierza­ją dążyć.

http://www.bc.edu.pl/index.php