Mistrz ciętej riposty” dr Lisa Frankfort, Patrick Fanning

Posted on

     Czy masz cza­sem wraże­nie, że nad­mi­ar obow­iązków Cię przytłacza? Że wiele osób oczeku­je od Ciebie wspar­cia i pomo­cy, nie licząc się z Twoi­mi uczu­ci­a­mi? Chci­ałbyś być bardziej stanow­czy i bez trudu umieć powiedzieć: “nie”, poczuć, że Two­je życie zależy od Ciebie — nie od innych? Mieć świado­mość, że sam o sobie decy­du­jesz, panu­jesz nad sobą i swoi­mi emoc­ja­mi? Dr Lisy Frank­fort i Patrick Fan­ning pomoże Ci uzyskać równowagę w codzi­en­nym życiu i relac­jach między­ludz­kich. “Mis­trz ciętej riposty” pod­powie Ci jak zachować się w niezręcznych sytu­ac­jach, jak stanow­c­zo odmówić, jak reagować, gdy ktoś nas obraża. Co zro­bić, kiedy ktoś stara się uprzykrzyć nam życie, zep­suć nas­trój, gdy ktoś próbu­je wyprowadz­ić nas z równowa­gi. Nie reagować? Kon­tratakować? Nawet nie zda­je­my sobie sprawy jak łat­wo spraw­ić, że ataku­ją­ca nas oso­ba zrezygnu­je z dal­szych prowokacji.
     
     Z książ­ki dowiadu­je­my się o naszych prawach. Każdy z nas potrze­bu­je chwili odpoczynku i samot­noś­ci a dru­ga oso­ba powin­na to uszanować. Cza­sem inni nie zda­ją sobie sprawy, że my także mamy swo­je plany i nie szanu­ją naszego cza­su. Trze­ba nauczyć się mówić “nie”, wal­czyć o to co nam się należy. Autorzy w sposób humorysty­czny piszą, że odmaw­iać moż­na na wiele sposobów:


“Pros­to: Nie.
Grzecznie: Nie, dziękuję.
Wielokrot­nie: Nie, nie nie.
Z przek­leńst­wem: Nie, do cholery!
Z żalem: Przykro mi, ale nie mogę.
Z emfazą: Nie ma mowy!
Pogod­nie: O nie!
Milutko: Nie, psze pana.
Z rozczarowaniem: Bard­zo bym chci­ał, ale nie mam czasu.
Ucz­ci­wie: Szcz­erze mówiąc, nie chce mi się.
Obwini­a­jąc innych: Mój chłopak mi nie pozwoli.
For­mal­nie: Odmawiam.
Mete­o­ro­log­icznie: Prędzej piekło zamarznie.
Wielo­języ­cznie: Nie, no, nein, niet, non.
Przewidu­ją­co: Nie, nawet za mil­ion lat.”

     

     Dzię­ki wskazówkom z książ­ki może­my ocenić jaką osobą jesteśmy: Pasy­wną, agresy­wną czy aser­ty­wną. Dla każdego typu podane są liczne przykłady i pyta­nia A co Wy zro­bilibyś­cie w takiej sytuacji?

“Wyobraź sobie, że jedziesz ruch­li­wą drogą i musisz skrę­cić w lewo na skrzyżowa­niu, na którym nie ma syg­nal­iza­cji świ­etl­nej. Jeśli zatrzy­mu­jesz się przed znakiem stopu i zdążysz wysłuchać trzech piosenek z radia, zan­im uznasz, że możesz skrę­cić, jesteś osobą pasy­wną. Jeśli w momen­cie, gdy skrę­casz, trwa wciąż pier­wsza piosen­ka, jesteś aser­ty­wny. Jeżeli nato­mi­ast ignoru­jesz znak stopu i od razu skrę­casz, a dźwięk klak­sonów dookoła skutecznie zagłusza muzykę w radiu, jesteś osobą agresywną.”
 
     Z “Mis­trza ciętej riposty” dowiadu­je­my się także jak uważnie słuchać (nie tylko, żeby zapamię­tać wypowiedziane przez drugą osobę słowa, ale także żeby zrozu­mieć ich sens) oraz jak duże znacze­nie ma mowa ciała. Z książ­ki moż­na się nauczyć przy­go­towa­nia do pewnych dialogów. Najpierw powin­niśmy przeprowadz­ić ważną roz­mowę w myślach, dopiero potem z real­ną osobą. Trze­ba przewidzieć pewien sce­nar­iusz, jak może zmienić się kierunek roz­mowy i czego powin­niśmy się spodziewać.

 

Jeden z rozdzi­ałów, który najbardziej mnie zain­tere­sował, mówił o tym jak może­my reagować na kry­tykę lub kom­ple­men­ty. Autorzy mają ciekawe pode­jś­cie do tem­atu, pod­powia­da nam jak zachować się w sytu­acji, kiedy jesteśmy chwaleni lub gdy w naszym kierunku kierowane są obraźli­we słowa. Na co dzień mamy do czynienia z trud­ny­mi osoba­mi, które próbu­ją nami rządz­ić, zabier­a­ją nam czas i  nie sposób się z nimi porozu­mieć. Także na to autorzy znaleźli sposób. Trze­ba postaw­ić sprawę jas­no i zas­tosować się do kilku wskazówek, które są zawarte w porad­niku. Zna­jdziemy tutaj wiele intere­su­ją­cych strate­gii, także doty­czą­cych sytu­acji wyjątkowych, kiedy dru­ga oso­ba nie rozu­mie naszych sug­estii ( np. że jesteśmy zmęczeni, że nie podo­ba nam się kierunek do którego zmierza nasza roz­mowa ) Wtedy trze­ba się uciec się do środ­ków, które dobit­nie wyrażą nasze myśli. Są one jasne i zrozu­mi­ale opisane.

 

Co może­my opanować? 
     
     Książ­ka jest ciekaw­ie napisana, obe­j­mu­je wiele bar­wnych przykładów.. W niek­tórych przy­pad­kach powiedzi­ałabym, że zbyt prze­jaskraw­ionych. Tem­aty­ka jest trochę zbyt ogól­na, wolałabym, żeby autorzy poruszyli jeden, konkret­ny prob­lem. Czy­ta się szy­bko, ma ona 128 stron i duże litery. Przeczy­tanie zajęło mi około godziny. “Mis­trz ciętej riposty” podzielony jest na rozdzi­ały, dzię­ki czemu szy­bko może­my odnaleźć intere­su­jące nas frag­men­ty. Tytuł zde­cy­dowanie przy­cią­ga uwagę, ale nie spodziewałam się, że tem­aty­ka będzie obe­j­mować też sposo­by wyraża­nia myśli, uważne słuchanie albo mowę ciała. Moja oce­na: 4/6 
 
http://sensus.pl/