Super skuteczne strategie opanowania języków obcych — Twój prywatny Coach” Ewa Zaremba

Posted on
      To nie jest książ­ka wyłącznie dla osób, które chcą nauczyć się języ­ka obcego. To podręcznik dla każdego, kto marzy, żeby się rozwi­jać i potrze­bu­je motywacji.. Dla tych, którzy chcą iść do przo­du, łamać bari­ery i pokony­wać przeszkody. Dla osób prag­ną­cych maksy­mal­nie wyko­rzys­tać każdą min­utę, poukładać swo­je myśli, stworzyć plan i dążyć jego zre­al­i­zowa­nia. Jeśli chcesz osiągnąć sukces ta książ­ka jest właśnie dla Ciebie.
     
     Ewa Zarem­ba to anglist­ka, która ma wielo­let­nie doświad­cze­nie w naucza­niu języków obcych i tłu­maczeni­ach lit­er­ac­kich oraz symul­tan­icznych. Jest psy­cholo­giem ogól­nym , absol­wen­tką pody­plo­mowej psy­chologii społecznej, cer­ty­fikowaną tren­erką NLP oraz cer­ty­fikowaną tren­erką roz­wo­ju oso­bis­tego. Ma wielo­let­nie doświad­cze­nie zarówno w pra­cy ter­apeu­ty­cznej jak i coachin­gowej. Prowadzi szkołę językową Mas­ters i szkole­nia, które doty­czą efek­ty­wnego, szy­bkiego uczenia się, motywacji i samodoskonalenia.
     Książ­ka nie tylko pod­powia­da nam jakie metody naucza­nia powin­niśmy wybrać, ale także kieru­je nas, w  jaki przy­go­tować się do rozpoczę­cia nau­ki. Autor­ka w pier­wszych rozdzi­ałach poma­ga nam określić nasze cele. Próbu­je­my odpowiedzieć sobie na pyta­nia: “Czego tak na prawdę chce­my?” i “Co zyskamy, gdy to osiąg­niemy?”. Następ­nie dzię­ki ćwiczeniom zawartym w książce może­my określić jakie metody naucza­nia są dla nas najlep­sze, czy jesteśmy wzrokow­ca­mi, słu­chow­ca­mi czy kinestyka­mi. To bard­zo ważne, ponieważ, kiedy wybierze­my odpowied­ni sposób — bard­zo ułatwi nam to pro­ces zapamię­ty­wa­nia. Następ­nym krok­iem jest stworze­nie włas­nego, indy­wid­u­al­nego planu, którego wzór również zna­j­du­je się w książce Ewy Zarem­by. Co jeszcze?  Wybranie miejs­ca w którym najlepiej jest nam się skupić i najważniejsze: Spraw­ić, żeby nau­ka kojarzyła się z przy­jem­noś­cią a nie udręką, żeby czer­pać z niej radość i maksy­mal­nie wyko­rzysty­wać każdą chwilę. Autor­ka przewidu­je także “Zderze­nie z pry­wat­ną górą lodową”. Pod­powia­da nam co zro­bić, żeby motywac­ja i pozy­ty­wne nastaw­ie­nie nas nie opuszcza­ło a zapał do nau­ki nie był krótkotr­wały. Pisze jak kierować włas­ny­mi emoc­ja­mi, co zro­bić, żeby się “przepro­gramować”, zmienić nas­trój, skupić się i skon­cen­trować. Niepraw­dopodob­ne? Z tą książką przekonasz się, że jed­nak możli­we. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne jest pozy­ty­wne nastaw­ie­nie. Kiedy nasze emoc­je są negaty­wne, brak nam kon­cen­tracji a nau­ka to bardziej “przy­mus” niż przy­jem­ność — to pro­ces zapamię­ty­wa­nia będzie dłu­gi, a kil­ka dni później będziemy niewiele pamię­tać.. Albo nic. Dowiedzi­ałam się, że moż­na zdoby­wać wiedzę nie tylko pow­tarza­jąc słówka, ucząc się w kółko tego samego. Moż­na wyko­rzys­tać wszys­tko co mamy pod ręką: zagraniczne piosen­ki, nagry­wanie i odsłuchi­wanie rozmów, schematy, mapy myślowe, obraz­ki, zdję­cia. Może­my uczyć się pod­czas spaceru opisu­jąc w myślach to, co widz­imy, naw­iązać roz­mowę, kore­spon­dencję z obcokra­jow­ca­mi (dzię­ki czemu szy­b­ciej zapamię­tamy roz­maw­ia­jąc). Będzie to dodatkowa motywac­ja. Jeszcze parę słów o naszym pozy­ty­wnym nastaw­ie­niu. Moż­na wziąć kartkę i dłu­gopis i wyp­isać nasze “wymów­ki”, czyli to, co mówimy, żeby uniknąć nau­ki. Jakie mamy najczęś­ciej? Nie chce mi się? Nie mam cza­su? Jestem zmęc­zony? Gdy tylko przyjdą Ci do głowy takie myśli, właśnie w tej chwili wstań i weź się do pracy.

 

Gdy odczuwamy brak energii i zwąt­pi­e­nie, odpowiedzmy sobie na parę pytań:
1. Czy masz wystar­cza­jącą ilość snu?
2. Czy dobrze i zdrowo się odżywiasz?
3. Czy nie prze­sadza­sz z używkami?
4. Czy jesteś codzi­en­nie akty­wny fizycznie?
5. Czy masz świadomy dostęp do swoich najlep­szych, najbardziej wspier­a­ją­cych stanów?
6. Czy pamię­tasz, za co codzi­en­nie mógłbyś być wdzięczny?
7. Czy nie pielęgnu­jesz w sobie złych emocji?
8. Czy umiesz w dojrza­ły sposób odreagować stres i napięcia?
9. Czy masz cią­gle przed oczy­ma swój cel, do którego zmierzasz?

     
     Książ­ka jest pisana prostym językiem, w formie dia­logu. Podo­ba mi się sposób przekazy­wa­nia infor­ma­cji, autor­ka tłu­maczy krok po kroku jak osiągnąć wytr­wałość i umiejęt­ność uczenia się. Jestem przeko­nana, że warto po nią sięgnąć. Nie tylko uczy zapamię­ty­wa­nia i kon­cen­tracji, ale także planowa­nia, dobrej orga­ni­za­cji i właś­ci­wego wyko­rzys­ta­nia cza­su. Moż­na się z niej wiele dowiedzieć na tem­at włas­nych emocji i nas­tro­jów. Zaw­iera kil­ka wskazówek, doty­czą­cych psy­chi­ki: Jak zmienić postrze­ganie samego siebie, jak zmo­ty­wować się do pra­cy i osiągnąć pozy­ty­wne nastaw­ie­nie do życia. Moja oce­na: 6/6
 
http://sensus.pl/