” 7 dróg do relaksacji — naucz się jak pokonać stres” Mateusz Karbowski

Posted on

     Kon­trolowanie odd­echu, sztu­ka wiz­ual­iza­cji, auto­hip­noza. Zacznij doce­ni­ać pozy­ty­wne strony życia, pod­daj się pro­ce­sowi relaksacji..

     Dzię­ki książce Mateusza Kar­bowskiego dowiesz się jak poradz­ić sobie ze stre­sem i poz­nasz sie­dem tech­nik relak­sacji. Jeśli żyjesz w ciągłym biegu jest ona właśnie dla Ciebie.. Nauczysz się jak osiągnąć har­monię i spokój. Autor przed­staw­ia nam trzy fazy stre­su ( podzi­ał Seylea):
— Faza alar­mowa ( Nowa sytu­ac­ja, człowiek jest w szoku, pode­j­mu­je kro­ki, które mają prowadz­ić do przy­wróce­nia równowagi),
— Faza przys­tosowa­nia ( Bez nad­miernych obciążeń, orga­nizm uczy się radz­ić sobie za stre­sem, funkcjonować. Tutaj cykl może się zakończyć, chy­ba że orga­nizm nie potrafi sobie z nim poradz­ić. Wtedy następu­je trze­cia faza),
— Faza wycz­er­pa­nia ( Dłu­gotr­wały stres i napię­cie prowadzą do obniże­nia odpornoś­ci i wycz­er­pa­nia naszych zasobów. W tej, ostat­niej fazie stres może być przy­czyną chorób psy­cho­so­maty­cznych, czyli jest zjawiskiem negatywnym). 
     
     ’
     Dzię­ki tej książce może­my dobrać odpowied­nią dla siebie tech­nikę do wal­ki ze stre­sem. Na początku robimy sobie mały sprawdz­ian. Z listy metod, wybier­amy te, które stosowal­iśmy do tej pory. Dzię­ki temu może­my sprawdz­ić czy nasze strate­gie są kon­struk­ty­wne. Autor przed­staw­ia nam także zale­ty relaksacji.Na co dzień nie zwracamy dużej uwa­gi na pro­ces odd­y­cha­nia.. A powin­niśmy. Nie zda­je­my sobie sprawy, że ist­nieje wiele jego stylów: Głębok­ie odd­y­chanie, odd­y­chanie przeponą, odd­y­chanie zmi­enne, 20 połąc­zonych odd­echów Leonar­da Orra..  a Jogi­ni wyróż­ni­a­ją odd­y­chanie górne, dolne i środ­kowe. Nie zda­je­my sobie sprawy w jak wielkim stop­niu ten pro­ces wpły­wa na nasze samopoczu­cie. Książ­ka zaw­iera cenne wskazów­ki w jaki sposób wdy­chać i wydy­chać powi­etrze, żeby usunąć wszys­tkie negaty­wne emocje.

     
     
     Pro­gresy­w­na relak­sac­ja Jacob­sona.. Brz­mi skom­p­likowanie? Jest to meto­da, która mówi, że “zaniepoko­jony umysł nie może ist­nieć w zre­lak­sowanym ciele”. Nasze ciało musi być rozluźnione, żebyśmy byli spoko­jni, pełni pozy­ty­wnych myśli. Nie może­my się odstre­sować, kiedy nasze ciało jest spięte. Najbardziej zain­tere­sował mnie rozdzi­ał o Auto­hip­nozie. Z tej książ­ki może­my się dowiedzieć, jak krok po kroku samodziel­nie osiągnąć trans, w którym może­my pod­suwać nasze­mu umysłowi pewne sug­estie. Jest to intere­su­jące, jed­nak tak jak inne metody wyma­ga skupi­enia i treningu. Pod­sumowu­jąc: Oso­by, które nie radzą sobie z codzi­en­ny­mi sytu­ac­ja­mi, stre­sem, nad­mi­arem obow­iązków — koniecznie powin­ny sięgnąć po tą książkę. Moja oce­na: 6/6

http://sensus.pl/