Odnaleziony — Harlan Coben

Posted on
Książka_Odnaleziony_Harlan
Odnaleziony - Harlan Coben

Wypadek samochodowy. Śmierć ojca. Pytania, które pozostają bez odpowiedzi. 

Mick­ey obiecu­je sobie, że poz­na prawdę na tem­at ojca i wydarzeń, które miały miejsce 8 miesię­cy temu. Od wypad­ku minęło sporo cza­su, ale nadal wiele spraw pozosta­je nierozwiązanych, a chło­piec wierzy, że trag­iczny wypadek nie był przy­pad­kowy. Bierze sprawy w swo­je ręce i rozpoczy­na pry­watne śledzt­wo. Zarządza ekshu­mację zwłok, która utwierdza go w przeko­na­niu, że wcale się nie mylił. 

Wkrótce okazu­je się, że są jeszcze inne sprawy do rozwiąza­nia. W szkol­nej drużynie koszyków­ki ma miejsce afera dopin­gowa. Micky postanaw­ia pomóc zamieszane­mu w to chłopakowi, cho­ci­aż nigdy nie miał z nim dobrych relacji, a wręcz prze­ci­wnie, był przez niego poniżany i upokarzany. Tym­cza­sem, jak­by tego było mało, przy­jaciół­ka Mick­y’ego, Emma, prosi go o pomoc, ponieważ okaza­ło się, że jej chłopak zag­inął. Być może, nawet nigdy nie istniał. 

Odnaleziony — czy uda się rozwiązać zagadki?

Trzy zupełnie różne sprawy. Czy uda się je rozwiązać? Czy chło­piec odkry­je tajem­nice doty­czącą jego ojca, afery dopin­gowej i zagin­ionego chłopa­ka Emmy? Komu może zau­fać, kto jest jego przy­ja­cielem a kto wro­giem? Jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Czy­ta­jąc, zagłębi­amy się w gąszcz niewy­jaśnionych spraw, poz­na­je­my kole­jnych bohaterów, patrzymy na nich ocza­mi głównego bohat­era. Nie wiemy, co może się wydarzyć za chwilę. 

Książ­ka jest utrzy­mana w mrocznym tonie, pełnym tajem­nic. Wyprawy do ruin domu, ukryte prze­jś­cia i his­to­ria tajem­niczej kobi­ety, to jedne z wielu frag­men­tów książ­ki, które dzi­ała­ją na wyobraźnię i wprowadza­ją w niesamow­ity kli­mat. Propozy­c­je do czy­ta­nia tego auto­ra gwaran­tu­ją nam zarwane noce — od książ­ki Odnaleziony nie sposób się oderwać. 

Har­lan Coben Odnalezionywydawnict­wo Albatros 

Przeczy­taj również:

  1. CHŁOPIEC Z LASUHARLAN COBEN
  2. W GŁĘBI LASUHARLAN COBEN
  3. O KROK ZA DALEKOHARLAN COBEN
  • Udostępnij