Złap mnie — Lisa Gardner

Posted on
Złap mnie_Lisa Gardner_recenzja

Złap mnie_Lisa Gardner_recenzja

Przyszła ofiara czy główna podejrzana? Jak traktować dziewczynę, która pojawia się w pobliżu miejsca zbrodni i twierdzi, że za 4 dni ona również zostanie zamordowana?

Detek­tyw Sierżant D.D. War­ren ma już za sobą wiele niełatwych spraw, ale ta wyda­je się inna niż wszys­tkie. Kiedy na miejs­cu zbrod­ni pojaw­ia się dziew­czy­na o imie­niu Char­lie, która twierdzi, że chce ułatwić dochodze­nie i mówi, że ona również zostanie zamor­dowana, detek­tyw nie wie co o tym myśleć. Na początku nie wierzy w słowa dziew­czyny, ale fak­ty mówią same za siebie. Przed rok­iem i przed dwoma laty, 21 sty­cz­nia, zamor­dowano dwie kobi­ety. Oby­d­wie były przy­jaciółka­mi Charlie. 

Zapewnić ochronę czy aresztować?

D. D. War­ren zas­tanaw­ia się, czy powin­na zapewnić Char­lie ochronę, czy aresz­tować ją, jako główną pode­jrzaną. Postaw­ia dowiedzieć się więcej na tem­at dziewczyny. 

W tej his­torii od samego początku jest wiele niewiadomych. Stop­niowo wchodz­imy w śledzt­wo poz­na­jąc his­torię z różnych punk­tów widzenia. Są ofi­ary, a może być ich więcej. Wraz z postępowaniem śledzt­wa, sprawa wyda­je się coraz bardziej zagad­kowa. Pojaw­ia­ją się nowe pos­zla­ki i nowi pode­jrzani. Nie wiemy, kto tutaj jest dobry, a kto zły, kto chce pomóc znaleźć spraw­cę, a kto stara się sprowadz­ić D.D. War­ren w ślepą uliczkę. Detyk­tyw jed­nak nie pod­da­je się —  w końcu, tutaj już nie tylko chodzi o rozwiązanie sprawy morder­st­wa i znalezie­nie win­nego. Jeśli D.D. War­ren nie poz­na prawdy, może zginąć kole­j­na osoba.

Bohater­ka o imie­niu Char­lie, to wyjątkowo tajem­nicza postać, której losy poz­na­je­my wraz z odkry­waniem kole­jnych tajem­nic w śledztwie. Twierdzi, że zostały jej 4 dni życia. Robi wszys­tko, żeby ocal­ić siebie… a w razie, gdy­by to jej się nie udało, pogrążyć swo­jego zabójcę. Czy moż­na jej wierzyć? Jaką rolę ode­gra w toku śledzt­wa? Czy rzeczy­wiś­cie ktoś planu­je ode­brać jej życie? His­to­ria tej bohater­ki jest o wiele bardziej złolżona, niż mogło­by się wydawać…

Detektyw D.D. Warren znów w akcji

Charyz­maty­cz­na detek­tyw D.D. War­ren jak zwyk­le sta­je na wysokoś­ci zada­nia i wkracza do akcji, by rozwiązać sprawę. Seria książek z jej udzi­ałem wprowadza nas w tajem­niczy, mroczny kli­mat. Wraz z bohaterką rozwiązu­je­my kole­jne zagad­ki, zada­je­my sobie pyta­nia, błądz­imy, szukamy dowodów. Poz­na­je­my ją jako twardą, bezkom­pro­misową detek­tyw, ale w trak­cie czy­ta­nia odkry­wamy również tą bardziej ludzką stronę kobi­ety, która jak każdy człowiek potrze­bu­je relacji, miłoś­ci, zaufania. 

Autor­ka, Lisa Gar­ner w swoich krymi­nal­nych powieś­ci­ach przepla­ta wąt­ki psy­cho­log­iczne, nie boi się trud­nych tem­atów, doty­czą­cych traum czy chorób psy­chicznych. W książce “Złap mnie” sze­roko porusza także trud­ną tem­atykę, jaką jest krzy­wdze­nie najmłod­szych. Dowiadu­je­my się jakie niebez­pieczeńst­wa czeka­ją na dzieci w sieci i w jaki sposób są one mon­i­torowane przez odpowied­nie służ­by. Warto przeczy­tać i dać się na kil­ka godzin por­wać w świat krymi­nal­nych zagadek. 

Za możli­wość przeczy­ta­nia dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros

Sprawdź także:

  1. W ukryciu — Lisa Gardner
  2. Samot­na — Lisa Gardner