Gwiazdor — Piotr C.

Posted on
Gwiazdor - Piotr C
Gwiazdor - Piotr C.

Benek to scenarzysta, alkoholik i lekoman. Ma 40 lat i właśnie jest w najgorszym momencie swojego życia. 

Pieniądze, sława, otaczanie się gwiaz­da­mi, zdję­cia na ściankach… dla wielu ludzi to marze­nie. Dla niego to codzi­en­ność. Codzi­en­ność, która sta­je się uciążli­wa, męczą­ca i zwycza­jnie sztuczna. 

Benek nie ma ani chwili spoko­ju. Jest zimowy dzień, a do jego warsza­wskiego mieszka­nia właśnie puka kobi­eta, która wkrótce okazu­je się… łapówką. Kobi­etę przysłał Rygiel, znany rap­er, który otacza się mod­elka­mi, cele­bry­tka­mi i luk­su­sowy­mi escortka­mi. Narko­ty­ki i morze alko­holu są u niego na porząd­ku dzi­en­nym. Benek nie do koń­ca pochwala tryb życia przy­ja­ciela, ale w końcu każdy ma pra­wo żyć tak, jak chce, dopó­ki inni na tym nie cierpią…

Tylko jedna prośba 

Rygiel prosi przy­ja­ciela o zaopiekowanie się jego kuzynką oraz jej synkiem, co Benkowi nie do koń­ca się podo­ba. Do tego wybucha skan­dal z Ryglem w roli głównej. Jak Benek poradzi sobie w niespodziewanej sytu­acji? Czy znany Rap­er dop­uś­cił się przestępst­wa? Czy Benek wypełni obiet­nicę daną Ryglowi? Jak potoczą się losy bohaterów? 

Książ­ka Gwiaz­dor zachowana jest w takim samym tonie, jak poprzed­nie propozy­c­je do czy­ta­nia tego auto­ra. Dostar­cza czytel­nikowi dużą dawkę humoru. Piotr C. ma niesamow­itą lekkość w pisa­niu i wyobraźnię. Wrażli­wi mogą mieć prob­lem z prze­brnię­ciem przez nią, ze wzglę­du na liczne wul­gar­yzmy, które pojaw­ia­ją się niemalże na każdej stron­ie, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta książ­ka wywoły­wała­by takie same odczu­cia i tak dosad­nie ukazy­wała­by świat cele­bry­tów i show biz­ne­su, gdy­by była w innym tonie?

Przeczy­taj również: Piotr C. #To o nas 

Słowa i obra­zowe opisy, może nawet trochę prze­jaskraw­ione, przenoszą nas do świa­ta, który z innej per­spek­ty­wy może się wydawać ide­al­ny, pełen szczęś­cia i wol­noś­ci. Taki obraz cele­bryck­iego raju, może być dla niek­tórych szok­iem i niedowierze­niem. W końcu gwiazdy mają tyle możli­woś­ci, są rozpoz­nawalne, wiodą dostat­nie życie — to wszys­tko pokazu­ją nam w social medi­ach, na insta­gramie i face­booku. A jak to wyglą­da w rzeczywistości? 

Gwiazdor — historia zza kulis

Piotr C. ukazu­je życie “za kulisa­mi”, które nie zawsze jest kolorowe. Mimo, że na pier­wszy rzut oka książ­ka może się wydawać zwykłą, prostą i dość przewidy­wal­ną his­torią, która ma nas rozbaw­ić, łat­wo dostrzeże­my tutaj drugie dno. Wraz z czy­taniem kole­jnych stron staw­iamy sobie pytanie: gdzie zna­j­du­je się grani­ca i na ile moż­na sobie poz­wolić mając pieniądze i sławę? Jak łat­wo tą granicę minąć? Jak bard­zo nieu­miejętne korzys­ta­nia z tego co posi­adamy, może okazać się zgubne? 

Dzięku­ję wydawnictwu Novae Res za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

  • Udostępnij