Uczymy się języków obcych! English Matters

Posted on
Uczymy się języków!
 
  

 

  Pamiętacie Panią z okładki? Pewnie nikomu nie muszę jej przedstawiać. To Emma Watson, która zadebiutowała w roli Hermiony Granger w serii filmów o Harrym Potterze. W tym numerze magazynu English Matters możecie dowiedzieć się o niej czegoś więcej a przy okazji poznać kilka nowych, przydatnych słówek w języku angielskim.

 
WP_20160430_029
 

     W każdym numerze, na pierwszej stronie znajduje się spis treści, ułatwiający znalezienie interesujących nas artykułów.

 
WP_20160430_038
 

     Mnie najbardziej zain­tere­sował artykuł na tem­at Syrii, napisany przez autorkę Annę Buczko. Moż­na tutaj poz­nać wiele ciekawych słówek oraz dowiedzieć się ciekawych fakt,ów na tem­at his­torii oraz mieszkańców Syrii.

 

WP_20160430_033

 

     Dla przy­pom­nienia zamieszczam przykład­owy słown­iczek, który jest zamieszczany pod każdym z artykułów. Żeby ułatwić zrozu­mie­nie tek­stu, w tekś­cie trud­niejsze słówka są pod­kreślone i przetłu­mac­zone właśnie w tym słown­iczku. W taki sposób szy­bko uczymy się języków obcych.

 

WP_20160430_037

 

     Dużym plusem w mag­a­zynie są przykład­owe dialo­gi. Dzię­ki nim uczymy się w jaki sposób budować zda­nia w luźnej kon­wer­sacji i jakich słówek może­my uży­wać w danej sytuacji.

 

WP_20160430_040

 

     Obraz­ki pod­pisane ang­iel­ski­mi słówka­mi to dobra meto­da nau­ki dla wzrokow­ców. Jak Wam się podo­ba ten pomysł?

 

WP_20160430_041

 

     Eng­lish Mat­ters to dobre rozwiązanie dla osób o różnych poziomach umiejęt­noś­ci językowych, zarówno dla początku­ją­cych jak i dla zaawan­sowanych. Jest możli­wość prenu­mer­aty mag­a­zynu, wtedy cena egzem­plarza jest niższa.

 

logo