Tylko Ty — Federico Moccia

Posted on

Tylko Ty Federico Mocca

 

     Tylko Ty Federico Moccia, to oryginalna i romantyczna powieść, pisana w pierwszej osobie. Bohater Nicco zdaje sobie sprawę z tego, że Ania, turystka z którą miło spędził chwile w Rzymie, to dziewczyna, z którą chciałby być. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Ania nie zna języka włoskiego i już wróciła do Polski a Nicco nie zna języka polskiego i pozostał w swoim kraju we Włoszech.

    Nic­co postanaw­ia za wszelką cenę odnaleźć Anię. Przekupu­jąc obsługę hotelową uda­je mu się dostać adres dziew­czyny i wybrać się do Warsza­wy, żeby powiedzieć jej o swoich uczu­ci­ach. W podróży towarzyszy mu przy­ja­ciel, Gru­by, który pokonu­je swój stra­ch przed lataniem samolotem i postanaw­ia pomóc koledze a przy okazji spotkać się z Pauliną, przy­jaciółką Ani, którą miał okazję poz­nać. Pod­czas lotu, Nic­co na skutek niefor­tun­nej wymi­any zdań z przy­ja­cielem, przy­pad­kiem dowiadu­je się, że jego była dziew­czy­na spo­tykała się za jego ple­ca­mi z jed­nym z jego przy­jaciół i ter­az są zakochani, szczęśli­wi. Chłopak nie może się pogodz­ić, że został zdrad­zony przez dwie bliskie oso­by. Najbardziej boli go to, że wiedzieli o tym wszyscy, nawet jego mat­ka, sios­tra oraz Gru­by i nikt mu nie powiedzi­ał. Ta sytu­ac­ja ma jed­nak też swo­je dobre strony, Nic­co uświadamia sobie, że tak naprawdę z tamtą dziew­czyną niewiele go łączyło a kocha właśnie Anię. Jakie zdzi­wie­nie malu­je się na twarzy Nic­co, kiedy pod wskazanym adresem nie zna­j­du­ję swo­jej wybran­ki, tylko parę homosek­su­al­istów, którzy nigdy o Ani Mali­nowskiej nie słyszeli. Chłopak jest przygnębiony, traci wiarę, że jeszcze kiedykol­wiek ją zobaczy. Nagle spoglą­da na plakat na którym wid­nieje pięk­na mod­el­ka. Od razu ją rozpoz­na­je, to właśnie Ania.

     Poszuki­wa­nia trwa­ją dłu­go, jed­nak Nic­co nie rezygnu­je. Okazu­je się, że jego wybran­ka miesz­ka nie w Warsza­w­ie a w Krakowie, na szczęś­cie Włosi spo­tyka­ją na swo­jej drodze oso­by, które stara­ją się mu pomóc, m.in. Klaudię pracu­jącą w agencji mod­elek, w której Gru­by się zakochu­je. Czy tak nieza­leż­na dziew­czy­na spo­jrzy na zwar­i­owanego Grubego, który nieu­miejęt­nie próbu­je ją poder­wać? Czy Nic­co w końcu zobaczy swo­ją Anię? Czy dziew­czy­na ucieszy się ze spotka­nia? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziecie w książce Tylko Ty Fed­eri­co Moc­cia. Nie wiem jak to się stało, że dopiero ter­az trafiłam na książkę tego auto­ra. Nieste­ty nie znam jego pozostałych dzieł, ale tutaj daję dużego plusa za ciekawą his­torię, którą przy­jem­nie i szy­bko się czy­ta. Było­by fajnie, jak­by w kole­jnych dziełach autor dodawał do opowieś­ci trochę więcej dynamiz­mu, wplatał więcej wątków pobocznych, żeby “więcej się dzi­ało.” Z chę­cią sięgnę po kole­jne książ­ki Fed­eri­co Moc­cia, bo po przeczy­ta­niu tej powieś­ci, czu­ję, że się nie zawiodę.

 
http://muza.com.pl/