Jak nauczyć się języka niemieckiego? Deutsch Aktuell

Posted on

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Jak nauczyć się języ­ka niemieck­iego? Dla mnie dobrym sposobem jest Deutsch aktuell, mag­a­zyn, o którym jak­iś czas temu Wam pisałam. Dzisi­aj przy­chodzę do Was z nr. 74/2016 (sty­czeń-luty). Jak widać, okład­ka jest jeszcze zimowa, miejmy nadzieję, że niedłu­go zaświeci słońce i na zewnątrz trochę się ociepli.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

  Jak w każdym numerze, także tutaj na pier­wszej stron­ie jest intu­icyjny spis treś­ci, który szy­bko poz­woli nam znaleźć to, czego poszuku­je­my. Kat­e­gorii jest mnóst­wo, każdy zna­jdzie tutaj coś dla siebie:

 

 • In der kürze liegt die würze,
 • Kalen­dar­blatt,
 • Kalen­dar Berlin,
 • Film, Buch, CD,
 • Worschatz,
 • Umweltschutz,
 • Leute,
 • Kul­tur,
 • Gesellschaft,
 • Poli­tik,
 • Reise,
 • Quiz.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

  W tym numerze mamy m.in. artykuł na tem­at prekur­so­ra mod­ern­iz­mu Gus­ta­va Klim­ta. Moż­na tutaj znaleźć wiele ciekawych infor­ma­cji oraz obe­jrzeć jego dzieła: Der Kuss orazb Adele — Bloch-Bauer 1.

 
Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

    Pod każdym artykułem zna­j­du­je się słown­iczek z trud­niejszy­mi słowa­mi. Moim zdaniem to bard­zo dobre rozwiązanie, bo umożli­wia to przeczy­tanie tek­stu zarówno zaawan­sowanym osobom jak i początku­ją­cym, które dopiero zaczy­na­ją przy­godę z językiem niemieckim. Takie oso­by nie muszą szukać niezrozu­mi­ałych słów w słown­iku, prz­ery­wa­jąc czy­tanie i tracąc wątek czy­tanego tekstu.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Przykłady moż­na zobaczyć na powyższym zdję­ciu. Jak widać, oprócz samodziel­nych słów, mamy również pełne zwroty, których moż­na się nauczyć i wyko­rzys­tać je w przyszłości.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Jak widać na poniższym zdję­ciu, autorzy, którzy piszą artykuły, sku­pi­a­ją się nie tylko na tym, żeby czytel­nik nauczył się słówek i rozu­mi­ał czy­tany tekst, ale pracu­ją z nami także nad for­mą tek­stu pisanego. Przykła­dem jest właśnie list. Jeśli ktoś już nie pamię­ta jak napisać tę for­mę po niemiecku, w tym numerze Deutsch aktuell zna­j­du­je się przykład.

 

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

  A co ze zwro­ta­mi potoczny­mi i przysłowia­mi? Czy zda­nia są ułożone w taki sam sposób jak w języku pol­skim? Krótkie zadanie z pod­sta­wowy­mi przysłowia­mi na pewno pomoże nam to zrozu­mieć. Wystar­czy przeczy­tać tekst i dopa­sować przysłowia. To na pewno ułatwi nam zrozu­mie­nie i wyjaśni się, kiedy moż­na ich uży­wać, w jakich sytuacjach.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Jeśli masz już jeden z numerów Deutsch aktuell na pewno wiesz, że w jest w nim wiele kolorowych zdjęć, które uroz­maica­ją czy­tanie. Muszę przyz­nać, że mag­a­zyn prowad­zony jest naprawdę na wysokim poziomie, grube kart­ki, kolorowe ilus­trac­je, tek­sty, które nie tylko uczą języ­ka, ale wnoszą wiele ciekawych informacji.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Co ważne, reklamy w mag­a­zynie nie są zamieszczane przy­pad­kowo! Infor­mu­ją nas, w jaki sposób może­my pod­szkolić swój język, jakie podręczni­ki do nau­ki wybrać, jaka meto­da może pod­nieść poziom zasobu słów.

 

Jak nauczyć się języka niemieckiego?
 

     Jak nauczyć się języ­ka niemieck­iego? To naprawdę nie jest takie trudne, waż­na jest jed­nak reg­u­larność i motywac­ja, oraz meto­da nau­ki, która zachę­ci nas do poz­nawa­nia kole­jnych słówek i pow­tarza mate­ri­ału. Ja już swo­ją znalazłam.

 

http://colorfulmedia.pl/produkty,pl,press.html