Mężczyźni bez kobiet — Haruki Murakami

Posted on

Mężczyźni bez kobiet

 

     Czym jest miłość? Jak poradz­ić sobie z samot­noś­cią, kiedy miłoś­ci zabraknie? Jak czu­je się człowiek, który spędza długie godziny, noce i dnie bez drugiej oso­by, nie ma z kim dzielić się smutka­mi i radoś­ci­a­mi, sukce­sa­mi oraz porażka­mi? Co pozostało samot­nej oso­bie? Czym kieru­je się w życiu? Na te wszys­tkie pyta­nia odpowia­da nam Haru­ki Muraka­mi w książce Mężczyźni bez kobi­et. To zbiór sied­miu opowiadań, pełnych prze­myśleń i refleksji.

     W każdej his­torii główny­mi bohat­era­mi są samot­ni mężczyźni, którzy zostali porzuceni przez kobi­ety, albo ich kobi­ety umarły albo nigdy się w ich życiu nie pojaw­iły. Każdy z tych mężczyzn ma swo­je prze­myśle­nia, próbu­je na swój sposób poradz­ić sobie z uczu­ciem samot­noś­ci. Są oni w różnym wieku, w opowiada­ni­ach bohat­era­mi są zarówno młodzi chłop­cy, stu­den­ci, jak i star­si, dojrza­li mężczyźni. Każ­da z tych his­torii kończy się niedopowiedze­niem, tak, żeby czytel­nik mógł snuć reflek­sje, zas­tanaw­iać się i rozmyślać wraz z bohat­era­mi. Muraka­mi potrafi spraw­ić, że książkowe posta­cie sta­ją się nam bard­zo bliskie, znamy ich emoc­je i uczu­cia, zaczy­namy się zas­tanaw­iać, co my zro­bilibyśmy w danej sytu­acji, jak poradzilibyśmy sobie z pustą, samot­noś­cią, rozczarowaniem czy niewiedzą w przy­pad­ku kobi­et, które odeszły do innego mężczyzny. To nie są his­to­rie, na których zakończe­nie czekamy z niecier­pli­woś­cią. Mężczyźni bez kobi­et to opowieś­ci, które przeży­wamy a czy­ta­jąc zda­je­my sobie sprawę, że zakończe­nie wcale nie jest tutaj potrzeb­ne, nie o to tutaj chodzi.

     Przykła­dem może być jeden z bohaterów, mężczyz­na, który nie wychodzi z domu, jest samot­ny i jedyną rozry­wką jest dla niego kobi­eta, która przynosi mu jedze­nie, snu­je opowieś­ci i zaspoka­ja jego potrze­by sek­su­alne. W każdej powieś­ci mamy ele­men­ty sur­re­al­iz­mu czy magii. Także w przy przy­pad­ku zadzi­wia­jące jest to o czym opowia­da kobi­eta i jak się zachowu­je. Mężczyz­na zawsze czeka z niecier­pli­woś­cią na jej odwiedziny a ona zawsze zostaw­ia swo­ją opowieść niedokońc­zoną, by ten czekał z niecier­pli­woś­cią na jej ponowne przy­by­cie, bo tylko wtedy będzie mógł usłyszeć zakończe­nie. Mężczyz­na zda­je sobie sprawę, że z kobi­etą łączy go jedynie cien­ka nić i które­goś dnia ona po pros­tu może się nie pojaw­ić a wtedy zostanie zupełnie sam. Dru­ga opowieść jest o mężczyźnie, który został zdrad­zony przez kobi­etę a co więcej, mimo że wiedzi­ał o zdradach, aż do śmier­ci nie zapy­tał żony, dlaczego to robi. Po pewnym cza­sie, po jej śmier­ci, zaprzy­jaźnił się nawet z mężczyzną z którym żona go zdradza­ła, dłu­go się z nim spo­tykał, roz­maw­iał, po czym zer­wał kon­takt. W przy­pad­ku tej his­torii snute są przede wszys­tkim domysły, dlaczego to robił, sko­ro w ten sposób bard­zo ranił samego siebie? Napiszę jeszcze w skró­cie o trze­ciej opowieś­ci. Tutaj mamy do czynienia z mężczyzną, który budzi się wychud­zony w swoim łóżku, nie ma siły nawet, żeby zejść po schodach. Mieszkanie jest puste, nagle przy­chodzi kobi­eta, która ma napraw­ić zamek w poko­ju, w którym on spał. Najdzi­wniejsze jest to, że kobi­eta ryzyku­je życie, żeby tam przyjść, bo jest stan wojen­ny. Okna w tym poko­ju są zabite deska­mi, prześcier­adło jest brudne. Może­my się domyślić, że bohater książ­ki leżał tam naprawdę dłu­go, bo musi­ał od początku uczyć się chodz­ić, żeby zejść ze schodów, nie rozu­mie wielu słów i zwrotów, nie umie jeść sztuć­ca­mi a nawet nie wie jak się ubrać, jest to dla niego trudne. Nie wiado­mo dlaczego mężczyz­na był przetrzymy­wany i kto go tam zamknął. Mimo tego, że wszys­tkiego musi się uczyć od nowa i wielu rzeczy nie rozu­mie, jego ciało reagu­je na widok kobi­ety, czego on nie potrafi log­icznie wytłu­maczyć i nie wie co się z nim dzieje.

     Zachę­cam do przeczy­ta­nia książ­ki, która zadzi­wia, jest niepraw­dopodob­na, mag­icz­na, peł­na spoko­ju a jed­nocześnie jakże prawdzi­wa. Autor pozostaw­ia duże pole dla wyobraźni, pozwala na włas­ną inter­pre­tację, wyzwala wiele emocji i refleksji.

 
http://muza.com.pl/