Tango dla oprawcy — Daniel Chavarria

Posted on

Tango dla oprawcy

 

     Lubisz gorące kli­maty i mal­own­icze kra­jo­brazy? Jeśli tak, wraz z bohat­era­mi książ­ki Tan­go dla opraw­cy Daniela Chavar­ria, prze­nieś się na Kubę, poz­naj panu­jące tam zwycza­je, zobacz ocza­mi wyobraźni tamte­jsze zakąt­ki. Książ­ka przed­staw­ia Kubę, jako miejsce, gdzie każdy zaj­mu­je się sobą, dba o własne interesy, wszędzie moż­na się natch­nąć na pode­jrzane oso­by, w okoli­cach krążą morder­cy, za rogiem sto­ją prosty­tut­ki. Zasady? Tam nie obow­iązu­ją, każdy intere­su­je się sobą, ma własne prob­le­my z który­mi jakoś trze­ba sobie poradzić.

     Główni bohaterowie książ­ki to Bini, kobi­eta zmysłowa i namięt­na oraz Aldo, bogaty przed­siębior­ca. Oby­d­wo­je są szczęśli­wi, chcą się pobrać. czu­ją się ze sobą dobrze. Dziew­czy­na wyleczyła Aldo z prob­lemów z potencją, chłopak jest nią zach­wycony. Aldo nie był­by taki zad­owolony z życia, gdy­by wiedzi­ał, że w Hawanie, pod fałszy­wym nazwiskiem, ukry­wa się również jego najwięk­szy wróg i dawny prześlad­ow­ca, wojskowy Albert Rios, wyszkolony przez CIA. Kiedy Aldo dowiadu­je się o tym, postanaw­ia dopaść opraw­cę, cho­ci­aż­by miał poświę­cić na to całe wakac­je. Rios korzys­ta z luk­susów i bogact­wa, które osiągnął dzię­ki korupcji i nawet nie wie, co przy­go­tował dla niego Aldo..

     Książ­ka jest wyma­ga­ją­ca, nie czy­ta się jej szy­bko. Trze­ba poświę­cić trochę cza­su, żeby dokład­nie zapoz­nać się z his­torią i nie pogu­bić w his­torii bohaterów. Tan­go dla opraw­cy trzy­ma w napię­ciu, książ­ka jest zaskaku­ją­ca, trud­no przewidzieć zakończe­nie. Pole­cam osobom, które lubią kubańską scener­ię, knu­cie, intry­gi i nieoczeki­wane zwroty akcji.

 

http://muza.com.pl/