Próżna — Sylwia Zientek

Posted on

Bez-tytułu1121-512x496211112

 

 

     Dwie ambitne, zde­ter­mi­nowane prawnicz­ki chcą odnaleźć włas­ną definicję szczęś­cia, chcą spełnić swo­je marzenia, poczuć się spełnione zawodowo. Rozpoczy­na­ją pracę  w kance­larii prawniczej, dążą do osiąg­nię­cia sukcesu.

     Odkąd Diana rozpoczy­na kari­erę, jej życie całkowicie się zmienia. Nie ma ona cza­su dla męża, coraz później wraca do domu. Małżeńst­wo coraz rzadziej się widu­je a mąż Diany sta­je się zaz­dros­ny o sukces swo­jej żony. On także miał wielkie plany i nadzieję na to, że zajmie wymar­zone stanowisko, nieste­ty nie powiodło mu się w życiu zawodowym. Nie podo­ba mu się to, że żona coraz bardziej poświę­ca się pra­cy, ma wraże­nie, że o nim zapom­i­na. Małżonkowie zaczy­na­ją się kłó­cić, pra­ca i sytu­ac­ja w domu powodu­je, że Diana sta­je się ner­wowa i wewnętrznie roz­dar­ta, nie chce stracić męża, ale nie ma zami­aru zrezyg­nować z pra­cy. Adam chce zacząć starać się o dziecko, mając nadzieję, że dzię­ki temu jego żona będzie częś­ciej bywała w domu, nieste­ty po urodze­niu, relac­je małżonków się nie zmieni­a­ją. Kobi­eta z niecier­pli­woś­cią czeka, aż w końcu będzie mogła pójść do pra­cy. Nie chce ona, żeby dziecko poczuło się odrzu­cone, jed­nak tak naprawdę nie ma ochoty z nim prze­by­wać, spędza długie godziny w pra­cy zas­tanaw­ia­jąc się, czy założe­nie rodziny to to, czego prag­nęła. Adam chce drugiego dziec­ka. Kiedy widzi, że Diana nie jest zach­wycona pomysłem, staw­ia jej ulti­ma­tum: albo urodzi, albo ją zostawi. Pełen nadziei oczeku­je na przyjś­cie na świat kole­jnego dziec­ka, nieste­ty relac­je między nim a Dianą nie zmieni­a­ją się..

     Tym­cza­sem Penelopa, dru­ga ambit­na prawnicz­ka, która dąży do sukcesów w życiu zawodowym, nie zakła­da rodziny. Jest pewną siebie, piękną dziew­czyną, częs­to spo­ty­ka się z mężczyz­na­mi. Mija­ją kole­j­na lata, a ona dalej nie myśli o małżeńst­wie. Liczy się dla niej pra­ca, pieniądze, lubi luk­sus i zakupy. Z biegiem cza­su okazu­je się, że czegoś jej w życiu brakuje..

     Książ­ka napisana jest łatwym językiem, przed­staw­ia dwa, całkiem różne pode­jś­cia do życia. Autor­ka opowia­da o kobi­etach, które chcą się speł­ni­ać zawodowo i czer­pać radość z życia. Mogło­by się wydawać, że mają wszys­tko, żyją w luk­susie i są szczęśli­we.. bo prze­cież podąża­ją drogą, którą same sobie wybrały. Czy tak naprawdę osiągnęły w życiu szczęś­cie? Czy dostały to czego prag­nęły? Odpowiedź moż­na znaleźć w książce Próż­na Syl­wii Zien­tek, zachę­cam do przeczytania.

 

http://muza.com.pl/