Love, Rosie” Cecelia Ahern

Posted on

"Love, Rosie"

     Rosie i Alex to para przy­jaciół. W dziecińst­wie spędza­ją ze sobą wiele cza­su, mają za sobą wspólne przy­gody, pier­wsze kłót­nie, zabawne epi­zody. Roz­maw­ia­ją na każdy tem­at, są nierozłączni. Pewnego dnia, życie staw­ia przed nimi wyzwanie. Alex, wraz ze swo­ją rodz­iną przeprowadza się z Dubli­na do Bostonu. Przy­jaźń zosta­je wys­taw­iona na próbę.. jak będą wyglą­dać relac­je pary przy­jaciół, kiedy będzie ich dzielić tak duża odległość, wiele kilo­metrów? Czy ścież­ki Alexa i Rosie się połączą? Czy przy­jaźń prze­rodzi się w miłość?

     Alex i Rosie muszę nauczyć się żyć z dala od siebie, poradz­ić sobie z uczu­ciem pust­ki i samot­noś­ci. Wiedzą oni, że przeprowadz­ka chłop­ca, wiele zmieni w życiu ich obo­j­ga, poz­na­ją nowe oso­by, w ich życiu pojaw­ią się pier­wsze miłoś­ci, zaczną stu­dia czy też pode­jmą pracę. Życie przy­go­towało dla nich wiele niespodzianek. Jak wiele muszą wycier­pieć, z jaki­mi prob­le­ma­mi będą się zmagać?

     Książ­ka “Love, Rosie” napisana jest w formie listów i wiado­moś­ci e‑mail, które wymieni­a­ją między sobą bohaterowie książ­ki. Nie byłam przeko­nana do tej formy for­mułowa­nia tek­stu, ale już po poko­na­niu pier­wszych stron książ­ki, przekon­ałam się do niej. Mimo, że są to tylko krótkie e‑maile, wiado­moś­ci z forum, komu­nika­torów czy lisów, odd­a­ją wiele emocji i przed­staw­ia­ją his­torię w intere­su­ją­cy sposób. Książ­ka “Love, Rosie” napisana jest pod kątem nowoczes­noś­ci. Czy­ta­jąc, zda­je­my sobie sprawę z tego, jak wyglą­da współczesne społeczeńst­wo. Młodzież więcej cza­su spędza na por­ta­lach społecznoś­ciowych, wysyła­niu wiado­moś­ci SMS czy e‑maili, niż na komu­nikacji bezpośred­niej, w real­nym świecie. Podo­ba mi się pomysł autor­ki, myślę, że ta książ­ka przekona do siebie nawet oso­by, które unika­ją takiej formy pisa­nia książek. “Love, Rosie” to porusza­ją­ca his­to­ria, czy­tałam ją z zain­tere­sowaniem, z niecier­pli­woś­cią oczeki­wałam kole­jnych wydarzeń, książ­ka niesamowicie wcią­ga, czy­ta się szy­bko. Autor­ka opowia­da piękną his­torię, która wzrusza i zaskaku­je. Wiem, że na pod­staw­ie książ­ki został nagrany film, postanow­iłam go obe­jrzeć. Z chę­cią zapoz­nam się także z “P.S. Kocham Cię.” Cecelii Ahern. Tej książ­ki nie miałam jeszcze nie miałam okazji przeczy­tać.. może powiecie mi co coś na jej tem­at, warto po nią sięgnąć?

 

http://muza.com.pl/