Poznaj opowieści z kręgu Tetramerona..

Posted on

ddd

 

Tetrameron” Jose Car­los Somoza

     Soledad to dziew­czyn­ka zamknię­ta w swoim świecie. Trzy­ma się z dala od innych dzieci, ucieka w świat wyobraźni. Cza­sem marzy o tym, by stać się niewidzial­ną, obser­wować innych i być przy tym nieza­uważoną. Chwil­a­mi prag­nie uciec, schować się tak, by nikt jej nie odnalazł.

 

     Pewnego dnia dziew­czyn­ka odłącza się od wyciecz­ki szkol­nej i trafia na tajem­nicze drzwi. Ciekawa, co kry­je się za nimi, uchy­la je i wchodzi do środ­ka. Przekracza­jąc próg, nie wie czego może się spodziewać, jed­nak cieka­wość wygry­wa. Soledad spostrze­ga siedzące przy stole cztery oso­by. Nie chce im przeszkadzać w roz­mowie, próbu­je się wyco­fać, jed­nak zosta­je zauważona i zapros­zona do wysłuchi­wa­nia opowieś­ci każdej oso­by z kręgu.

 


     His­to­rie, które docier­a­ją do uszu dziew­czyn­ki, nie są przez­nac­zone dla dzieci. Soledad zosta­je wprowad­zona do świa­ta dorosłych, pozostaw­ia za sobą dziecińst­wo. Niek­tóre opowieś­ci wywołu­ją uśmiech na jej twarzy, inne prz­er­aże­nie lub obrzy­dze­nie. His­to­rie z kręgu Tetramerona są zaskaku­jące, ubrane w metafory, sza­lone, mag­iczne, wręcz absurdalne. Moż­na je inter­pre­tować na wiele sposobów. Dziew­czy­na po każdej zakońc­zonej his­torii, pytana jest czy ją rozu­mie i co sądzi na jej tem­at. Pod­czas pokony­wa­nia kole­jnych stron książ­ki, jesteśmy świad­ka­mi przemi­any dziew­czyn­ki w dorosłą kobietę.


     W książce “Tetrameron” odby­wamy podróż od dziecińst­wa do świa­ta dorosłych, zas­tanaw­iamy się w jaki sposób dziecko może inter­pre­tować sprawy dorosłych, w jaki sposób rozu­mie wydarzenia, które ją otacza­ją. To niezwykła opowieść, która skła­da się z kilku odręb­nych his­torii, opowiadanych przez bohaterów książ­ki. Jose Car­los Somoza zaskaku­je ogrom­ną wyobraźnią i niezwykłą umiejęt­noś­cią pisa­nia za pomocą metafor. Każ­da opowieść przez niego przed­staw­iona ma swo­ja znacze­nie i duże pole inter­pre­tacji. “Tetrameron” budzi wiele emocji, od stra­chu, zdzi­wienia i nies­maku do rozbaw­ienia. Z książ­ki może­my wyciągnąć wiele wniosków.

logo