Strategie geniuszy” Robert B. Dilts

Posted on
 CAM03888     
     Zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś w jaki sposób myślą uczel­ni? Jak w ich głowach rodzą się nowe, niebanalne pomysły? Jak postrze­ga­ją pewne fak­ty i zdarzenia, w jaki sposób anal­izu­ją zachowa­nia? Jeśli chce­cie spo­jrzeć na świat pod innym kon­tem i zobaczyć go na nowo, to zachę­cam do przeczy­ta­nia “Strate­gii geniuszy — Myśl jak Freud, da Vin­ci i Tes­la” Rober­ta D. Diltsa. 
    Autor książ­ki jest znanym trenerem pro­gramowa­nia neu­rol­ing­win­isty­cznego (NLP). Włożył wiele pra­cy w rozwój tej dziedziny, sku­pia się na strate­giach poz­naw­czych, zmi­anach przekon­ań, mod­e­lowa­niu zachowań, komu­nikacji, strate­gii dzi­ałań i uczenia się. Jest twór­cą m. in. tech­nik i mod­eli należą­cych do inte­gracji skon­flik­towanych przekon­ań i wzor­ców zręcznego języ­ka i poziomów neu­ro­log­icznych. Po “Strate­gie geniuszy” sięgnęłam, ponieważ byłam ciekawa w jaki sposób w umysłach uczonych pow­sta­ją nowe idee, jak łączą oni fak­ty i postrze­ga­ją rzeczy­wis­tość. Nie zaw­iodłam się na niej, udało mi się znaleźć odpowiedzi na wiele nur­tu­ją­cych mnie pytań. Autor stara się wytłu­maczyć poszczególne pro­cesy bard­zo obra­zowo, opiera się na licznych źródłach, doda­je szkice i wykresy, dzię­ki którym infor­ma­c­je zawarte w książce zapada­ją w pamięć i moż­na je lep­iej zrozu­mieć. Przykład? Co dostrzegamy, patrząc na mar­murowy posąg Mojżesza w koś­ciele San Pietro in Vin­coli w Rzymie? Wielu osobom mogło­by się wydawać, że Mojżesz zamierza wykon­ać jak­iś ruch.. Tym cza­sem Freud sugeru­je, że rzeź­ba nie przed­staw­ia ruchu który ma za chwilę się wydarzyć, lecz jego koń­cowe sta­di­um. “Tym samym udało­by się wyd­e­dukować wyko­naną przez prawą rękę ruch wstecz.”
 CAM03890

 

     W książce zna­j­du­ją się nie tylko infor­ma­cję na tem­at geniuszy, ale także zada­nia i sposo­by na ukierunk­owanie włas­nych myśli, żeby stać się osobą bardziej kreaty­wną i zwracać więk­szą uwagę na szczegóły, zmienić sposób myśle­nia i upo­rać się z wewnętrznym niepoko­jem czy prob­le­ma­mi z przeszłoś­ci. Przykła­dem może być opisy­wany przez auto­ra pro­ces zmi­any his­torii oso­bis­tej. Pole­ga on na ziden­ty­fikowa­niu niech­cianego lub nieprzy­jem­nego odczu­cia lęku czy oporu, utworze­niu “kotwicy” i cofanie się po swo­jej linii cza­su, żeby zrozu­mieć dlaczego kieru­ją nami określone uczu­cia, w jakich sytu­ac­jach czu­je­my się podob­nie, co jest przy­czyną takiego odczu­cia i w jaki sposób może­my zmienić przykre doświad­czenia. “Strate­gie geniuszy” pole­cam nie tylko osobom, które intere­su­ją się psy­chologią, NLP, anal­izą zachowań czy pro­cesów zachodzą­cych w ludzkim umyśle. To książ­ka dla każdego, kto chce zagląd­nąć w głąb siebie, stać się bardziej kreaty­wnym, zmienić sposób myśle­nia lub spo­jrzeć na  świat z innej perspektywy.
  • Udostępnij