Docenić siebie i własną wartość” Adam Eason

Posted on

     Chcesz zobaczyć siebie w innym, nowym świ­etle? Bez kom­plek­sów i zahamowań? Iść przed siebie z pewnoś­cią siebie i odwagą? Z nową wiz­ją przyszłoś­ci? Z książką Adama Easona jest to możliwe! 
     Książ­ka zain­tere­sowała mnie już wtedy, kiedy pier­wszy raz wzięłam ją do ręki. Nie jest to zwykły porad­nik z którym trze­ba usiąść i czy­tać. Ta książ­ka napisana jest ciekawym sposobem. Otwier­a­jąc spis treś­ci zobaczysz, że w każdy rozdzi­ał to jeden dzień Two­jej pra­cy nad sobą. Najpierw czy­tamy krót­ki wstęp odnośnie wartoś­ci i tego, co może­my zmienić w swoim życiu i jakie są sposo­by na odniesie­nie wewnętrznego sukce­su. Później zapoz­na­jesz się z krótką instrukcją na tem­at tego w jaki sposób prze­jść przez tę książkę, żeby wynieść z niej jak najwięcej. Co pozostało? Rozpocząć swo­ją podróż.. Każdego dnia przeczy­tać jeden rozdzi­ał, który będzie ustaw­iał nas na coraz wyższej pozy­cji. Im więcej stron pokon­amy, tym bardziej będziemy zagłębi­ać się we włas­ny umysł, swo­je myśli. Pod­niesiemy poczu­cie włas­nej wartoś­ci, zaczniemy wierzyć, że marzenia moż­na zamienić w cel. Trze­ba uwierzyć w to, że mamy siłę i predys­pozy­c­je żeby wiele osiągnąć. W ciągu 21 dni odbędziemy podróż w głąb siebie, codzi­en­nie będziemy wykony­wać zada­nia i odpowiadać sobie na pyta­nia. Niek­tóre będą łatwe a inne trud­niejsze, wyma­ga­jące skupi­enia i zas­tanowienia.. Tylko ter­az zas­tanówmy się: Czy zde­cy­du­je­my się na poz­nanie samego siebie? Czy odważymy się wziąć los w swo­je ręce i staw­ić czoła włas­nym słaboś­ciom? Wyobraźmy sobie jak zmieniło­by się nasze życie, gdy­byśmy się nauczyli pokony­wać przeszkody.. Czy warto “chować głowę w piasek”? Rezyg­nować z czegoś, co jest dla nas ważne tylko dlat­ego, że nie wierzymy we własne możli­woś­ci? Pomyślmy jak wyglą­da­ją nasze sto­sun­ki z inny­mi. Czy potrafimy mówić to co myślimy i jas­no wyrażać swo­je zdanie? Czy odpowia­da nam nasza pozy­c­ja zawodowa? A może mamy wiz­ję wymar­zonej pra­cy, jed­nak za bard­zo boimy się zmi­an, żeby zro­bić krok do przo­du? Wyobraźmy sobie jak wyglą­da nasze życie obec­nie i jak mogło­by wyglą­dać gdy­byśmy pokon­ali swój stra­ch i słaboś­ci. Zas­tanówmy się, czy kiedyś, za kil­ka lat nie obudz­imy się z myślą, że nasze życie mogło­by wyglą­dać całkiem inaczej. Mamy tylko jed­ną szan­sę na poko­nanie włas­nej dro­gi, więc w pełni ją wykorzystajmy.
     Książ­ka napisana jest zrozu­mi­ale, skła­da się z 21 krót­kich rozdzi­ałów, które wyma­ga­ją reflek­sji. Wraz z autorem odby­wamy podróż, której celem jest kreśle­nie tego, czego tak naprawdę chce­my od życia i co jest dla nas ważne. Dzię­ki tek książce docenisz siebie, włas­ną wartość, nabierzesz pewnoś­ci siebie w kon­tak­tach z inny­mi i nauczysz się pode­j­mować wyzwa­nia życia codzi­en­nego. Jest to pozy­c­ja, którą warto przeczy­tać, trze­ba jed­nak pamię­tać, że przeczy­tanie ostat­niej strony to nie koniec pra­cy nad sobą! Musimy iść do przo­du, budować włas­ny sys­tem wartoś­ci i pokony­wać trud­noś­ci. Zawsze może­my powró­cić do książ­ki i w chwilach trud­noś­ci pod­pier­ać się słowa­mi autora.

http://sensus.pl/