Schudnij w zgodzie ze swoją grupą krwi” Dorota Augustyniak-Madejska, Bożena Biernot.

Posted on

     “Schud­nij w zgodzie ze swo­ją grupą krwi” Doroty Augusty­ni­ak-Made­jskiej i Boże­ny Bier­not to książ­ka dla osób, które próbowały zrzu­cić zbędne kilo­gramy ale bez skutku. To porad­nik, który pomoże uniknąć błędów popeł­ni­anych przy odchudza­niu oraz zaak­cep­tować siebie. Pomoże zrozu­mieć, że wiedza i akcep­tac­ja to klucz do har­monii. Książ­ka zaw­iera porady jak zmo­bi­li­zować się do dzi­ała­nia i co zro­bić, żeby nasze odchudzanie było efek­towne. Czym różni się od innych książek o podob­nej tem­atyce? Przede wszys­tkim tym, że mówi o chud­nię­ciu w zgodzie z włas­ną grupą krwi. Pisana jest przez dwie autor­ki. W pier­wszych rozdzi­ałach dowiadu­je­my się jak zmo­ty­wować się do dzi­ała­nia oraz co musimy wiedzieć przed rozpoczę­ciem odchudza­nia, żeby sobie nie zaszkodz­ić i uniknąć efek­tu jo-jo. Dowiadu­je­my się jakie są najczęś­ciej popeł­ni­ane błędy pod­czas zrzu­ca­nia błęd­nych kilo­gramów. W kole­jnych rozdzi­ałach prze­chodz­imy do omówienia jak należy się odchudzać przy poszczegól­nych gru­pach krwi  oraz dlaczego moją one tak duże znaczevnie.

 

 
Książ­ka zaw­iera wesołe obraz­ki, które umi­la­ją czytanie:

 

 

Na końcu porad­ni­ka zna­j­du­ją się przepisy na proste potrawy, które sami może­my przy­go­tować (np. śni­ada­nia). W prawym górnym rogu danego przepisu zna­j­du­je się infor­ma­c­ja, dla jakiej grupy krwi jest to odpowied­nie danie. Zna­jdziemy tam m.in przepis na sałatkę z rukoli i szpinaku lub filet z oko­nia i sałatką rzymską.

 

 

W książce jest również przykład­owy jadłospis dla poszczegól­nych grup krwi w postaci tabelek:

 

     
     Uważam, że porad­nik jest dobrze prze­myślany. Przepisy są ciekawe, myślę, że sama je wyko­rzys­tam i przyrządzę coś dla siebie. Poszczególne grupy krwi są dokład­nie omówione. Mimo wszys­tko stwierdzam, że to nie jest książ­ka dla mnie. Nie zain­tere­sowała mnie na tyle, żebym nie mogła się od niej oder­wać. Wręcz prze­ci­wnie, trud­no mi było przez nią prze­brnąć. Książ­ka zaw­iera wiele cen­nych infor­ma­cji, niem­niej jed­nak nie intere­sowało mnie czy­tanie po kolei o każdej grupie krwi i o tym co powin­ny jeść/robić posi­adacze danej grupy a czego nie powin­ny. Czy­tanie o enzy­mach, bak­te­ri­ach acidofilne,Rhodiola rosea jest zupełnie nie dla mnie.. Gdy­bym potrze­bowała takich infor­ma­cji poszukałabym gdzie indziej. Mimo to, w książce są rozdzi­ały, które dobrze moty­wu­ją do dzi­ała­nia, równocześnie poma­ga­jąc zaak­cep­tować siebie taki­mi jaki­mi jesteśmy. Myślę, że wielu z Was książ­ka by zain­tere­sowała, cho­ci­aż­by ze wzglę­du na przy­datne przepisy lub chęć spróbowa­nia schud­nię­cia w zgodzie ze swo­ją grupą krwi.

 

http://sensus.pl/