” W sieci strachu” Nicci French

Posted on
     Nic­ci French — pod tym pseudon­imem kry­je się Nic­ci Ger­ar­da i Sean French, para dzi­en­nikarzy, która pisze thrillery psy­cho­log­iczne. To autorzy m.in powieś­ci “Bez­pieczny dom”, “Fatal­na namięt­ność” czy “Kraina życia”. Książ­ka W sieci stra­chu podzielona jest na trzy częś­ci. Opowia­da o kobi­etach: Zoe, Jenifer i Nadii, które łączy jed­no: mężczyz­na, który chce je zabić. Na początku poz­na­je­my his­torię nauczy­ciel­ki Zoe. Przy­padek spraw­ia, że zatrzy­mu­je przestępce i zosta­je okrzyknię­ta bohaterką. Udziela wielu wywiadów, dosta­je listy grat­u­la­cyjne. Pewnego dnia otrzy­mu­je anon­i­mową wiado­mość zaw­ier­a­jącą groź­by. Szu­ka pomo­cy, lecz słyszy jedynie, że ter­az jest sław­na a znanym osobom takie rzeczy się zdarza­ją. Prz­er­aże­nie wywołu­ją dopiero fak­ty świad­czące o tym, że jest cały czas obser­wowana a prześlad­ow­ca zna jej każdy ruch, każdy szczegół. Niez­na­jomy zostaw­ia kole­jne wiado­moś­ci, pisze, że chce ją dokład­nie poz­nać a następ­nie zabić. Wszys­tko wskazu­je na to, że bywa on w jej mieszka­niu (infor­mu­je o tym w kole­jnym anon­sie a dowo­dem ma być pozostaw­ione przez niego otwarte okno). Kobi­eta nie ma do kogo zwró­cić się o pomoc. Pozostała jej jedynie przy­jaciół­ka do której może się udać, jed­nak ta nie odbiera tele­fonu. Prz­er­ażona Zoe musi spędz­ić samot­ną noc w mieszka­niu.. Dru­ga część opowia­da o Jen­nifer, która jest zad­baną kobi­etą, żoną i matką. Do niej także wędru­ją listy z pogróżka­mi, jej życie zamienia się w kosz­mar. Na koniec poz­na­je­my his­torię Nadii, zaj­mu­jącej się przy­go­towywaniem urodzi­nowych pokazów dla dzieci. Żad­na z kobi­et niczego nie pode­jrze­wa, wszys­tkie chcą po pros­tu żyć.
     Ogól­nie nie cier­pię  prze­sad­zonych, zbyt licznych i za bard­zo szczegółowych opisów. Lubię dynam­iczną akcję, gdy w książce się coś dzieje.  Tutaj autorzy postarali się, by były one dokładne, jed­nak intere­su­jące. Genial­nie tworzą obraz psy­chopaty, które­mu nie umy­ka nawet naj­drob­niejszy szczegół. Morder­ca obsesyjnie obser­wu­je kobi­ety. Zwraca uwagę na wszys­tko: włosy, biżu­ter­ię, ubra­nia. Widzi każdą drob­ną zmarszczkę,kropelkę potu na twarzy, plom­by na zębach, plam­ki po niko­tynie na pal­cach, wypłowiałe szel­ki opada­jące na ramiona, brudne śla­dy na ubra­ni­ach. Mogło­by się wydawać, że wie o swoich ofi­arach więcej niż one same. Potrafi sprawić,że kobi­ety sta­ją się bezbronne i zagu­bione, dra­maty­cznie szuka­ją schronienia. Jego plan jest dokład­nie opra­cow­any, prze­myślany, wszys­tko wykonu­je krok po kroku. Wysyła wiado­moś­ci napisane równo i staran­nie. Potrafi wtopić się w tłum, obser­wować, pozosta­jąc nieza­uważonym. Czy kobi­etom uda im się wys­wo­bodz­ić spod czu­jnego oka mordercy?
 
“Dro­ga Jenny,
   Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, iż zwracam się do Ciebie po imie­niu. Ale uważam, że jesteś bard­zo pięk­na. Ślicznie pach­niesz, Jen­ny, i masz cud­owną skórę. Zamierzam Cię zabić.” 
     
     Książ­ka ma 335 stron, na pewno zain­tere­su­je miłośników thrillerów psy­cho­log­icznych. Krok po kroku odkry­wamy myśli morder­cy, zagłębi­amy się w jego plan. Wraz z poz­nawaniem kole­jnych częś­ci mamy coraz więcej infor­ma­cji na tem­at dręczy­ciela.  Zakończe­nie nie bard­zo mi się podobało, spodziewałam się całkiem innego obro­tu akcji, niem­niej jed­nak było bard­zo zaskaku­jące. Autorzy tworzą różne wiz­erun­ki kobi­et: Zoe, Jenifer i Nadia całkowicie się od siebie różnią, to trzy zupełnie inne charak­tery.  Książ­ka napisana jest w świet­nym sty­lu, od pier­wszej strony budu­je napię­cie, nie pozwala oder­wać się od czytania.
 
Moja oce­na: 5/6
  • Udostępnij