Książka czy film?

Posted on
    Czy ekraniza­c­ja znanej powieś­ci może zastąpić książkę? Opinie są różne. Obec­nie łatwiej i wygod­niej jest usiąść przed telewiz­orem i w wielkim skró­cie poz­nawać losy bohaterów. Kiedy żyje­my w poś­piechu, odd­a­je­my się pra­cy czy rodzinie, rzad­ko zna­j­du­je­my czas, żeby usiąść w wygod­nym fotelu z lek­turą w ręku. To praw­da, cza­sem trud­no znaleźć chwile wytch­nienia, jed­nak warto na moment uciec od szarej codzi­en­noś­ci. Dla wielu osób książ­ki to stra­ta cza­su. Ja uważam, że rozwi­ja­ją one wyobraźnie a także uczą, zaw­ier­a­ją cenne wskazów­ki. Gdy oglą­damy losy ekra­nowych bohaterów nie może­my sami wykre­ować postaci, miejs­ca wydarzenia. Jeśli chodzi o lek­turę, każdy ma swój punkt widzenia, każdy inaczej przeży­wa losy bohaterów, mamy pole wyobraźni i to właśnie jest w trady­cyjnej książce najlep­sze. Nieste­ty obec­nie powieś­ci sto­ją samot­nie na zakur­zonych półkach i niewiele osób po nie się­ga. Ich miejs­ca zaj­mu­ją audio­boo­ki, czyli nagra­nia książkowe odczy­tane przez lek­to­ra.. to jed­nak nie to samo. Braku­je w nich dawnego kli­matu, zapachu drukowanych kartek.
    Na szczęś­cie są jeszcze oso­by, które czy­tać uwiel­bi­a­ją i nigdy z trady­cyjnych powieś­ci nie zrezygnu­ją. Ter­az gdy nachodzi jesień i szy­bko zapa­da zmrok, nie wyobraża­ją sobie wiec­zoru bez ciepłej herbaty, koca i  ulu­bionych książek. Tylko one spraw­ia­ją, że deszc­zowe dni sta­ją się wesel­sze i na twarzy pojaw­ia się uśmiech. 
 
 
A ter­az kil­ka cytatów:
 
“Czy­tanie dobrych książek jest niczym roz­mowa z najws­panial­szy­mi ludź­mi min­ionych czasów.”
 
Kartezjusz
 
 
“Telewiz­ja to tylko zastępcza rozry­wka dla mózgu, kto nie czy­ta, ten właś­ci­wie nie potrze­bu­je już głowy, nie mówiąc oczy­wiś­cie o wyobraźni i fantazji.”
 
Bil­lie Joe
 
“Kto czy­ta książ­ki, żyje podwójnie.”
 
Umber­to Eco
 
“Łatwiej niek­tórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.”
 
Alo­jzy Żółkiewski
 
 
“Z książka­mi jest tak, jak z ludź­mi: bard­zo niewielu ma dla nas ogromne znacze­nie. Resz­ta po pros­tu ginie w tłumie.”
 
Wolter
 
 
“Książ­ka jest niczym ogród, który moż­na włożyć do kieszeni.”
 
chińskie przysłowie
 
 
“Książ­ki są jak towarzyst­wo, które sobie człowiek dobiera.”
 
Mon­teskiusz
 
 
“Dobra książ­ka to rodzaj alko­holu — też idzie do głowy.”
 
Mag­dale­na Samozwaniec
 
  
Markiewicz Hen­ryk
Wydawnict­wo: Wydawnict­wo Literackie 
Wymi­ary: 130 x 200 x 15 
Oprawa: Kartonowa Foliowana 
Rok wyda­nia: 2006 
ISBN: 9788308041413
 
 
 
 
 
     Jest to zbiór cytatów, aforyzmów, które mogą przy­dać się w życiu codzi­en­nym. Są świet­nie pogrupowane, więc łat­wo odnaleźć odpowied­ni.  Moż­na dzię­ki nim zabłys­nąć w otocze­niu a także wyko­rzys­tać do prac pisem­nych, zadań czy nawet jako wpisy w pamięt­nikach lub dołączyć do życzeń na różne okazje. 
    Tym krótkim akcen­tem rozpoczy­nam swo­ją przy­godę z blo­gowaniem. Nie będę pisać jedynie o książkach, cho­ci­aż czy­tanie to jed­na z moich pasji. Nie “rozpiszę się” na swój tem­at. Jeśli zostaniecie ze mną, na pewno dowiecie się czegoś więcej o mnie, moich zain­tere­sowa­ni­ach, poz­na­cie moje opinie i prze­myśle­nia na różne tem­aty. Zapraszam do obser­wowa­nia, komen­towa­nia i śledzenia kole­jnych postów.
  • Udostępnij