W ukryciu — Lisa Gardner

Posted on
Lisa-Gardner-W-ukryciu
Lisa Gardner_okładka_książka

Ciągła ucieczka, zmiany tożsamości, ukrywanie się. Ta dziewczyna nie zna innego życia. Ciągle się przemieszcza. Kiedy mama pakuje 5 walizek, zawsze tych samych, wiadomo tylko jedno. Czas na przeprowadzkę. 

Tym­cza­sem w ruinach dawnego szpi­ta­la psy­chi­a­trycznego ma miejsce makabryczne odkrycie — polic­ja zna­j­du­je zmu­mi­fikowane zwło­ki sześ­ciu dziew­czynek. Jed­ną z nich uda­je się ziden­ty­fikować, to Anabelle M. Granger. Dokład­nie tak samo nazy­wa się dziew­czy­na, która musi się cią­gle przemieszczać. Czy to jedynie zbieg okoliczności? 

Kto jest mordercą? 

Jak dłu­go zwło­ki dziew­czynek zna­j­dowały się w ruinach? Kto i dlaczego dop­uś­cił się takiego czynu? Czy mógł to być pra­cown­ik lub pac­jent dawnego szpi­ta­la psy­chi­a­trycznego? A może to ktoś zupełnie inny? W tej spraw­ie ważny jest czas, detek­ty­wi muszą szy­bko znaleźć morder­cę, zan­im ten znowu zaatakuje…

To już kole­j­na książ­ka autorstwa Lisy Gard­ner, którą zde­cy­dowałam się przeczy­tać. Autor­ka potrafi wprowadz­ić czytel­ni­ka z mroczny i prze­j­mu­ją­cy kli­mat. His­torię poz­na­je­my z punk­tu widzenia dziew­czyny, która musi uciekać, boi się o własne bez­pieczeńst­wo, ale nie do koń­ca wie, co jej grozi. W końcu to wszys­tko zaczęło się, jak była jeszcze małą dziewczynką. 

Prze­bieg wydarzeń śledz­imy także ocza­mi detek­ty­wów Bob­by’e­gi i D.D., którzy wys­tępu­ją także w innej książce, autorstwa Lisy Gard­ner (a może także w innych, których jeszcze nie miałam okazji przeczy­tać). W tej his­torii pojaw­ia­ją się bohaterowie z książ­ki: Samot­na. His­to­rie łączą się niez­nacznie, mimo to, nie jest konieczne przeczy­tanie innych dzieł autor­ki, żeby zrozu­mieć fabułę. 

Jeden z moich ulu­bionych autorów, Lee Child, napisał “Nikt nie pisze tak jak Lisa Gard­ner!” — w 100% się z nim zgadzam! 

Za możli­wość przeczy­ta­nia książ­ki dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros.

  • Udostępnij