Ta, która zawiniła — Jane Corry

Posted on
Ta, która zawiniła_okładka_Jane Corry

Ta_która_zawiniła_okładka_Jane_Corry

Zaw­iniłam. Mogłam temu zapo­biec. To wszys­tko moja wina… Życie Ellie to pas­mo bólu i cier­pi­enia. Ciągła wal­ka. Chce zebrać i poskładać rozsy­pane kawał­ki swo­jego życia, ale jest coś, co jej na to nie pozwala. Wspom­nienia. Przeszłość. Już nigdy nic nie będzie takie samo samo. 

Ellie nie miała łatwego dziecińst­wa. Już od najmłod­szych lat, los ciężko ją doświad­czył. Postaw­ił na jej drodze mnóst­wo prze­ci­wnoś­ci. Była zbyt mała, by zrozu­mieć pewne sprawy. Nie wiedzi­ała, dlaczego bliska jej oso­ba odeszła. Nie miała z kim poroz­maw­iać, wszys­tko dusiła w sobie. Przeko­nanie, że to jej wina, odcis­nęło pięt­no na resz­cie jej życia. Po tym wydarze­niu, jako mała dziew­czyn­ka, zaczęła się obaw­iać, że ściąg­nie na swoich blis­kich coś złego, żyła w ciągłym stre­sie i stra­chu. Bała się, że straci kogoś jeszcze. 

Pojawia się nadzieja

W końcu, kiedy w końcu pojaw­ił się płomyk nadziei, że naresz­cie wszys­tko będzie dobrze, jej życie znowu wywró­ciło się do góry noga­mi… Miejsce, które miało być pełnym ciepła domem, wcale się takim nie okaza­ło. Tym razem mała Ellie będzie musi­ała zawal­czyć o siebie. Jak dziecińst­wo dziew­czyn­ki wpłynie na resztę jej życia? Czy w końcu uda jej się ułożyć sobie życie? 

Powieść “Ta, która zaw­iniła” Jane Cor­ry porusza do głębi. Dziew­czy­na, która z całych sił chci­ała mieć kocha­jącą rodz­inę, od lat zma­gała się ze swoi­mi myśla­mi i prob­le­ma­mi, o których na początku nie wiedzi­ał nikt. Jako mała dziew­czyn­ka nie umi­ała sobie z nimi poradz­ić. Z cza­sem, dzi­ało się tylko gorzej. Los nie był dla Ellie łaskawy i staw­iał na jej drodze kole­jne przeszkody. Jako dorosła kobi­eta, będąc po kole­jnych trau­maty­cznych wydarzeni­ach w swoim życiu, odkryła, że jej mąż ma romans. Akcep­towała to, do cza­su. Czy dorosła już kobi­eta, wybrała mężczyznę, który ją zdradza, bo czuła, że nic więcej jej się od życia nie należy? Czy swo­je prob­le­my z dziecińst­wa przeniosła na dorosłe życie? Jedynym uko­je­niem był dla niej Josh… jed­nak wkrótce wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie Ellie. 

Powieść “Ta, która zaw­iniła” J. Cor­ry, kry­je mnóst­wo wątków, które krok po kroku odkry­wa­ją wydarzenia min­ionych lat i przenoszą nas do dorosłego życia Ellie. Pokazu­je jak wydarzenia z dziecińst­wa i otocze­nie w jakim doras­tamy, może wpłynąć na naszą psy­chikę. Uświadamia nam, jak wiele zła może­my wyrządz­ić sami sobie, kiedy nie otrzy­mamy właś­ci­wej pomo­cy oraz wspar­cia ze strony blis­kich. Bard­zo polecam! 

Dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

Sprawdź także: “W ukryciu” Lisa Gardner

 

  • Udostępnij