Jak nauczyć się angielskiego samemu w domu?

Posted on

Jak nauczyć się angielskiego samemu w domu?

Językiem ang­iel­skim moż­na porozu­mieć się w niemal każdym miejs­cu na świecie. Zna­jo­mość tego języ­ka umożli­wia też częs­to rozwój kari­ery zawodowej, nie tylko na rynku zagranicznym. Nieprawdą jest nato­mi­ast, że języków obcych moż­na się dobrze nauczyć tylko poprzez uczęszczanie na spec­jal­isty­czne lekc­je. Równie skutecznie moż­na opanować język ang­iel­s­ki w domu — jak to zro­bić? 

Język angielski online

 Decy­du­jąc się na naukę języ­ka ang­iel­skiego w domu, moż­na sięgnąć po pomoc, jaką ofer­u­je sze­roko poję­ty Inter­net. Bard­zo pop­u­larną metodą jest w tym przy­pad­ku pobieranie lekcji języ­ka obcego online, poprzez reg­u­larne “spotka­nia” z lek­torem. Takie zaję­cia nie odb­ie­ga­ją znacznie pro­gramem od spotkań na żywo, a jed­nocześnie pozwala­ją zaoszczędz­ić dużo cza­su na dojaz­dach i uczyć się w domowym zaciszu.

 Lekc­je ang­iel­skiego online są też bard­zo skuteczne z uwa­gi na fakt, że lek­tor poświę­ca swo­ją uwagę wyłącznie jed­nej oso­bie, przez co nau­ka sta­je się bardziej efek­ty­w­na. Nauczy­ciel może wów­czas skupić się na aspek­tach wyma­ga­ją­cych najwięcej pra­cy i lep­iej też zna umiejęt­noś­ci i możli­woś­ci oso­by uczącej się.

 Nau­ka ang­iel­skiego online to jed­nak nie tylko lekc­je z wyk­wal­i­fikowanym nauczy­cielem. Warto naw­iązać też kon­takt z pry­wat­nym native speak­erem, który chęt­nie pode­jmie swo­bod­ną kon­wer­sację celem szli­fowa­nia języ­ka. W taki sposób moż­na nie tylko nauczyć się poprawnego mówienia i poz­nać wiele nowych słówek. Roz­mowy z rdzen­ny­mi mieszkań­ca­mi przykład­owo Stanów Zjed­noc­zonych poz­wolą też na poz­nanie ciekawego slan­gu czy potocznych wyrażeń, których nie poz­na­je się na ofic­jal­nych lekcjach.

Nauka angielskiego z pomocą mediów

Bard­zo lubianą i skuteczną metodą nau­ki języ­ka ang­iel­skiego jest oglą­danie anglo­języ­cznych filmów, seri­ali czy pro­gramów w ory­gi­nal­nej wer­sji, jedynie z napisa­mi. Początkowo mogą to być napisy pol­skie, zaś później warto włączać już napisy ang­iel­skie. Ta meto­da spraw­ia, że zarówno gra­maty­ka, jak i słown­ict­wo pozosta­je w pamię­ci w sposób przy­jem­ny, niemal niezauważony.

Moż­na również sięgnąć po inne media w języku ang­iel­skim, jak cza­sopis­ma czy książ­ki. Czy­tanie ich w ory­gi­nal­nej wer­sji również jest bard­zo pomoc­ne w nauce gra­maty­ki, nato­mi­ast niez­nane słówka należy na bieżą­co tłu­maczyć z pomocą słown­i­ka. W podob­ny sposób zadzi­ała też słuchanie audy­cji radiowych czy pop­u­larnych ostat­nio podcastów.

Wielu też pole­ca pobranie aplikacji na tele­fon, która służy nauce języ­ka ang­iel­skiego w domu i nie tylko. Stwor­zono ich tyle rodza­jów, że z pewnoś­cią każdy zna­jdzie wer­sję najbardziej odpowiada­jącą swoim potrze­bom. Takie aplikac­je to duże ułatwie­nie szczegól­nie dla osób, które maja niewiele cza­su na trady­cyjną naukę.

Gry i zabawy w nauce angielskiego?

Jak nauczyć się ang­iel­skiego w domu, jeśli powyższe metody się nie podoba­ją? Doskon­ałym sposobem są różnego rodza­ju gry i zabawy, które moż­na przetestować w gronie rodzin­nym lub ze zna­jomy­mi. Ist­nieje wiele wer­sji takich mate­ri­ałów, jak kar­ty czy plan­szów­ki zapro­jek­towane tak, by jed­nocześnie poma­gały opanować język obcy.

Niewąt­pli­wą zaletą tego sposobu nau­ki ang­iel­skiego w domu jest fakt, że czas spęd­zony wspól­nie na grach wzmac­nia więzi i pozwala spędz­ić miłe chwile z rodz­iną czy przy­jaciół­mi. Dodatkowo w takie zabawy moż­na włączyć dzieci, dla których jest to częs­to najlep­szy sposób na opanowanie języ­ka obcego.

Nauka języka angielskiego — jak zwiększyć koncentrację?

Aby dobrze nauczyć się języ­ka ang­iel­skiego w domu, warto zad­bać o jas­ny i wypoczę­ty umysł. Nie bez znaczenia pozosta­je w tym przy­pad­ku dieta, które powin­na być boga­ta między inny­mi w kwasy tłuszc­zowe wspier­a­jące pracę mózgu. Warto pamię­tać, by zami­ast zaży­wać suple­men­ty diety niewiadomego pochodzenia, zacząć dbać o jakoś­ciowe jedze­nie na co dzień. Zale­ca się między inny­mi spożywanie:

  • orzechów włos­kich,
  • ryb,
  • nasion słoneczni­ka,
  • pestek dyni,
  • zielonych warzyw
  • tranu.

Nau­ka języ­ka ang­iel­skiego będzie też znacznie bardziej efek­ty­w­na, kiedy warun­ki do jej pod­ję­cia będą opty­malne dla skupi­enia. Warto więc uczyć się w spoko­jnym i cichym miejs­cu. Ważne jest też zad­ban­ie o wygodne siedze­nie, by nie zaszkodz­ić krę­gosłupowi. Bezwzględ­nie też należy zapewnić sobie moc­ne i przez­nac­zone do czy­ta­nia źródło światła.

Nauka czasów w angielskim

By dobrze porozu­miewać się w języku ang­iel­skim, należy poz­nać również struk­turę cza­sów w tym języku. Aby nauczyć się cza­sów w jęyzku ang­iel­skim, najlepiej zacząć od zrozu­mienia ich struk­tu­ry oraz zależnoś­ci które między nimi wys­tępu­ją. Niek­tóre rzeczy będziesz musi­ał wkuć by je zapamiętać. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

  • Udostępnij