Tylko matka — Elisabeth Carpenter

Posted on
Tylko matka Elisabeth Capenter
Tylko matka Elisabeth Capenter
Tylko matka - Elisabeth Carpenter

Matka zrobi wszystko, by jej dziecko było szczęśliwe. Zawsze będzie go bronić i wspierać. Niezależnie od tego jakie ono jest, dla niej zawsze będzie najlepsze. Zawsze będzie po jego stronie, nawet wtedy… gdy zostanie oskarżone o popełnienie morderstwa. 

Wydawać by się mogło, że już wszys­tko będzie dobrze. Od pon­ad roku się uspokoiło — Eri­ca Wright nie musi zmy­wać ze swo­jego domu napisu “morder­ca” ani psich odchodów, nie musi obaw­iać się o swo­je życie. Jeszcze jak­iś czas temu przez otwór na listy, do jej domu wrzu­cano pod­palone gaze­ty… była obwini­ana o to, co się stało. W końcu ludzie zapom­nieli… a może tylko czeka­ją na to, co dopiero ma się wydarzyć. Syn Eri­ki po 17 lat­ach więzienia ma wyjść na wol­ność, czy rozpocznie nowe życie?

Przeczy­taj również: Zgod­nie z planem Lee Child

Już nic nie będzie tak jak dawniej

Craig w końcu wychodzi na wol­ność. Eri­ka tak dłu­go na to czekała, a ter­az zupełnie nie rozpoz­na­je w nim swo­jego dziec­ka. Czy jej syn może być win­ny popełnionym zbrod­niom? W końcu przed laty skła­mała dla niego, dając mu ali­bi. Czy pomyliła się w oce­nie włas­nego dziec­ka? A możne wcale nie zna Craiga tak dobrze?

Książ­ka Tylko mat­ka Elis­a­beth Car­pen­ter to his­to­ria o kobiecie, która chce dla swo­jego dziec­ka jak najlepiej, mimo, że jej syn wciąż łamie jej serce i zawodzi. Kiedy wszyscy go oskarża­ją, ona nadal w niego wierzy. Przez lata wyk­luc­zona ze społecznoś­ci, oskarżana, upokarzana, jak­by to ona była win­na wszys­tkiemu, co się stało, a ona tylko chci­ała dobra swo­jego dziecka. 

Bohater książ­ki, Craig, ma tylko jed­ną osobę, która go wspiera — MATKĘ. Mimo, że nachodzą ją wąt­pli­woś­ci co do niewin­noś­ci syna, wciąż szu­ka rozwiąza­nia i wierzy, że jej wąt­pli­woś­ci zostaną rozwiane. 

Czy złożyłabyś fałszywe zeznania dla dobra bliskiej osoby?

Czy­ta­jąc, nachodzi nas reflek­s­ja, jak my byśmy się zachowali w takiej sytu­acji? Czy wierzylibyśmy bliskiej oso­bie? Umielibyśmy się od niej odwró­cić, gdy­by została oskarżona o popełnie­nie zbrod­ni i wszys­tkie dowody by na na to wskazy­wały? Czy złożylibyśmy fałszy­we zez­na­nia, by bronić blis­kich? Serce mat­ki, która odwiedza swo­je dziecko w więzie­niu jest pełne bólu i rozterek, ale wciąż kocha i wierzy, że jeszcze będzie dobrze. 

Książ­ka Tylko mat­ka Elis­a­beth Car­pen­ter to krymi­nał, który przeczy­tałam w jeden dzień — pochła­nia do resz­ty, wywołu­jąc mieszane uczu­cia. Staw­ia przed bohaterką wybór: dobro dziec­ka czy moral­ność? Mogła­by iść na policję, powiedzieć wszys­tko co wie, ale co było­by z jej dzieck­iem? Co, jeśli naprawdę jest niewinne? Autor­ka wprowadza niesamow­ity kli­mat, pojaw­ia­ją się: miłość, zawód, prz­er­aże­nie — to mieszkan­ka uczuć, które budzą się w ser­cu mat­ki, chcącej za wszelką cenę ratować swo­je dziecko. 

Dzięku­ję wydawnictwu Alba­tros za możli­wość przeczy­ta­nia książki. 

  • Udostępnij