English Matters — Dialogues in the car!

Posted on
English Matters magazyn w języku angielskim

English matters magazyn po angielsku

Jeśli śledzicie artykuły na moim blogu, magazyny English Matters znacie bardzo dobrze. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym numerem (styczeń/luty 2018), który oczywiście jest nadal dostępny jako egzemplarz archiwalny. O czym możecie przeczytać w English Matters — Dialogues in the car? 

Nie, nie jest to numer skierowany dla kierow­ców czy pasjonatów moto­ryza­cji. Eng­lish Mat­ters jak zwyk­le zaskaku­je różnorod­noś­cią — tutaj każdy zna­jdzie coś dla siebie. Przy­pom­i­nam, że oprócz tek­stu do czy­ta­nia, są również dostęp­ne mate­ri­ały do odsłuchu, dzię­ki którym poz­na­je­my wymowę i może­my “osłuchać się” z językiem ang­iel­skim. No to zaczynamy!

English matters magazyn po angielsku

Spis treści

Zan­im zaczniemy czy­tać, warto zapoz­nać się ze spisem treś­ci, który zna­j­du­je się na pier­wsze stron­ie mag­a­zynu. Zna­jdziemy tam infor­ma­cję na tem­at kat­e­gorii oraz dowiemy się, które artykuły moż­na odsłuchać. Jeśli spo­jrzysz na powyższe zdję­cie, po lewej stron­ie spisu treś­ci zobaczysz sym­bol słuchawek, obok tytułów. W taki sposób oznaczane są mate­ri­ały dostęp­ne również w formie nagrań.

English matters magazyn po angielsku

Viva Forever — The Career of Mel B 

Jeśli prowadzisz akty­wny tryb życia, artykuł Viva For­ev­er — The Career of Mel B może Cię zain­tere­sować. Pani z powyższego zdję­cia pewnie jest Ci znana z filmików na You Tube a może nawet ćwiczysz razem z nią, oglądając/słuchając wskazówek? Być może… Ale czy wiesz jak wyglą­dała jej ścież­ka kari­ery? W jaki sposób osiągnęła sukces i pop­u­larność? Zas­tanaw­iasz się czy było łat­wo i jakie przeszkody musi­ała pokon­ać? W tym artykule zagląd­niesz za kulisy i poz­nasz Mel B z zupełnie innej strony.

English matters magazyn po angielsku

Poisoned Mind — Anorexia and Bulimia

Prob­lem anorek­sji i bulimii pojaw­ia się coraz częś­ciej. Autor Eng­lish Mat­ters postanow­ił się dowiedzieć, dlaczego zaburze­nie odży­wia­nia dotyka­ją coraz więcej młodych ludzi oraz jakie są ich przy­czyny i kon­sek­wenc­je. Dowiesz się jakie są objawy zaburzeń, uzyskasz infor­ma­c­je czym się od siebie różnią oraz co mają wspól­nego, a co najważniejsze w jaki sposób są one diag­no­zowane i jak moż­na pomóc cier­pią­cym na nie osobom.

English matters magazyn po angielsku

Angielski dla dzieci

Wiem, że wśród czytel­niczek mojego blo­ga są również mamy, które chci­ały­by znaleźć dobrą metodę nau­ki języków obcych dla swo­jego dziec­ka. W Eng­lish Mat­ters znalazłam propozy­c­je dwóch książek Ang­iel­s­ki dla dzieci i Kreaty­wny ang­iel­s­ki dla dzieci autor­ki Ewy Marii Ros­tek — po przeczy­ta­niu opinii na tem­at książeczek sądzę, że warto zapoz­nać się z tą propozycją.

Artykuł Cię zain­tere­sował? Sprawdź również: Jedze­nie po ang­iel­sku!