Magazyn HR — Business English — wydanie specjalne!

Posted on
magazyn z branży HR
magazyn z branży HR
Magazyn HR - Business English - wydanie specjalne!

Jeśli poszukujesz informacji z zakresu HR, chcesz poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z tego obszaru, sięgaj po magazyny branżowe! 

Mate­ri­ały doty­czące HR są na wyciąg­nię­cie ręki! W internecie jest mnóst­wo e‑booków i blogów tem­aty­cznych, mamy mnóst­wo książek, które moż­na przeczy­tać. To branża, która wyma­ga ciągłego roz­wo­ju i doskonalenia.

Język angielski biznesowy

Poszerzaj wiedzę z zakresu HR i ucz się języka angielskiego!

Jed­nym ze sposobów na uzu­pełnie­nie wiedzy, rozwój a dodatkowo… naukę języ­ka ang­iel­skiego i poz­nawanie branżowych słówek, jest HR — Busi­ness Eng­lish — wydanie spec­jalne! To mag­a­zyn skierowany przede wszys­tkim do osób zain­tere­sowanych obszarem Human Resources, ale oczy­wiś­cie z powodze­niem mogą z niego korzys­tać inne oso­by, potrze­bu­jące zna­jo­moś­ci języ­ka ang­iel­skiego biznesowego. 

Profil HR managera

Język angielski biznesowy i najnowsze nowinki z branży HR

W mag­a­zynie przed­staw­ione są najnowsze infor­ma­c­je z branży HR, a język ang­iel­s­ki biz­ne­sowy jest na najwyższym poziomie. Plusem jest to, że każdy artykuł jest wyposażony w słown­iczek, który zna­j­du­je się pod tek­stem. Dzię­ki temu, jeśli nie znasz znaczenia poszczegól­nych słów/zwrotów, wystar­czy do niego zerknąć, co bard­zo ułatwia naukę i utr­wala zna­jo­mość języka.

Książki HR

Znajomość języka angielskiego w biznesie 

Język ang­iel­s­ki biz­ne­sowy jest pod­stawą w wielu więk­szych fir­ma­ch. Brak jego zna­jo­moś­ci częs­to zamy­ka nam drogę do lep­szej pra­cy lub awan­su. W branży HR jest równie potrzeb­ny! W końcu niejed­nokrot­nie rekruter musi sprawdz­ić zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego u kandy­da­ta, porozu­miewać się z osoba­mi z zagrani­cy lub odby­wać wyjazdy służbowe, szczegól­nie, jeśli pracu­je w fir­mie międzynarodowej. 

Magazyn HR - Business English - wydanie specjalne!

Magazyn HR — przegląd 

Co zaw­iera mag­a­zyn HR — Busi­ness Eng­lish? Sekre­ty head hunterów, infor­ma­c­je na tem­at strate­gii rekru­ta­cyjnych, nowin­ki na tem­at ben­e­fitów (dowiesz się jakie są najbardziej pop­u­larne i w jaki sposób moż­na dodatkowo nagradzać pra­cown­ików) oraz poz­nasz pro­fil ide­al­nego HR man­agera. Dodatkowo, do Two­jej dys­pozy­cji będą nagra­nia pomoc­ne w nauce, dostęp­ne w for­ma­cie MP3, listy słówek oraz zada­nia do rozwiąza­nia, które utr­wala­ją wiedzę. Pobierz bezpłatne mate­ri­ały do nau­ki języ­ka ang­iel­skiego i zacznij naukę już dziś! 

Sprawdź również:

  1. Mag­a­zyn do nau­ki języ­ka niemieckiego!
  2. Jak nauczyć się ang­iel­skiego samemu w domu?
  • Udostępnij